Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Marktplein:
 • Inleiding
 • Contact
 • Stand van zaken
 • 2de fase werken
 • 1ste fase werken
 • Afvalophaling
 • Parkeren
 • Handelaars
 • Speciale acties handel...
 • Fotoalbum
 • Film en presentatie
 • Nieuws over de werken
 • Archeologisch onderzoe...
 • Verkeersmaatregelen
 •     Archeologisch onderzoek (Update: 2016-06-17)
  Binnenkort start in Sint-Lievens-Houtem de herinrichting van het Marktplein. Dit gaat gepaard met onder andere rioleringswerken, de aanleg van een bufferbekken en een waterpartij. Naar aanleiding daarvan dient voorafgaand, op vraag van de Vlaamse overheid, een archeologisch onderzoek te gebeuren. SOLVA neemt deze taak op zich in opdracht van het gemeentebestuur.

  De opgraving ging van start op 17 mei 2016 en spitst zich toe op de zone van het geplande bufferbekken en de waterpartij. Concreet wordt een oppervlakte van 620 m² aan de oostelijke zijde van het Marktplein, tegenover het gemeentehuis, onderzocht.  Na het machinaal verwijderen van de pleinbedekking en de recente ophogingslagen zijn talrijke archeologische sporen aan het licht gekomen. De archeologen brengen deze in kaart en maken nadien doorsnedes om een goed beeld te krijgen van de opbouw, functie en onderlinge samenhang van de sporen. De aangetroffen vondsten (aardewerk, glas, metaal, bouwmateriaal, botmateriaal …) verschaffen een beter inzicht in de datering en de aard van de sporen.
  In het noordelijke deel van de opgravingssleuf bevinden zich tal van kuilen, daterend uit de late middeleeuwen (13de-15de eeuw) en de post-middeleeuwen (16de-19de eeuw). Het is vooralsnog niet altijd duidelijk waarvoor deze kuilen zijn gegraven, in een aantal gevallen zijn ze nadien met (bouw)afval gevuld. Tussen deze kuilen is op een paar plaatsen een onverhard wegdek aanwezig. Zo waren ook verschillende karrensporen te herkennen, de plaatsen waar de wielen bij slecht weer dieper in de grond zakten. Uit de historische bronnen is geweten dat het marktplein van Sint-Lievens-Houtem zeer lang een aarden plein was en als graasweide voor het vee functioneerde. Van oudsher vond er natuurlijk ook de befaamde jaarmarkt plaats. Het duurt tot de 20ste eeuw alvorens het plein een definitieve verharding krijgt. Een opvallende vondst in deze zone is een oventje, vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De precieze functie is voorlopig niet bekend, dit zal de komende dagen verder onderzocht worden.
  In de noordoostelijke hoek zijn de funderingen van het schepenhuisje aanwezig. Dit gebouw gaat vermoedelijk tot de 17de eeuw terug en geldt als het toenmalige ‘gemeentehuis’. Ook deze constructie zullen de archeologen de volgende dagen nader bekijken.
  Het grootste deel van de sleuf bevat evenwel sporen van een grote vijver of poel. De bovenste opvullingslagen zijn in de postmiddeleeuwse periode te dateren. De geschiedkundige bronnen vermelden inderdaad de aanwezigheid van verschillende ‘vijvers’ op de dorpsplaats. Hun functie is duidelijk: 'putten om visschen up te voedene'. De oorsprong van deze putten zou zelfs tot de 14de eeuw terug te voeren zijn. Kort voor 1354 woedde een hevige brand in Sint-Lievens-Houtem. De bluswerken verliepen moeizaam bij gebrek aan water. Nadien zou een waterput aangelegd zijn om hieraan te verhelpen. Vermoedelijk evolueerde deze waterput naar een vijver. Verder onderzoek zal uitwijzen of de aangetroffen structuur in de opgraving inderdaad tot deze periodes terug te brengen is en of er eventueel nog oudere sporen onder deze vijver of poel aanwezig zijn.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF