Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Luchtdrukkanonnen (Update: 2016-11-18)

  Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
  De aanvraag moet minstens 1 week voor het gebruik van de luchtdrukkanonnen ingediend worden.

  • Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een bebouwd woongebied zoals bepaald in gewestplannen of andere plannen van aanleg of RUP’s of op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of van een openbare weg.
  • Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19 en 6 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is niet toegestaan op zon- en feestdagen. Op zaterdag is het gebruik van luchtdrukkanonnen enkel toegestaan tussen 8 en 19 uur.
  • De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 31 juli. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.
  • Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
  • De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in het eerste gedachtenstreepje.
  • Het maximum geluid waargenomen ter hoogte van het dichtst bijstaande huis mag het achtergrondgeluidsniveau slechts met 10 dB(A) overschrijden.
  • Het achtergrondgeluidsniveau is het minimum geluidsdrukniveau gemeten over een periode van minstens 5 minuten, bij uitschakeling van de in dit artikel bedoelde geluidsbronnen.


  Bepalingen opgenomen in het politiereglement.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF