Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2018-09-14)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026

  Bekendmaking openbaar onderzoek sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven fase IV deelplan RUP Tavernier en RUP 't Zavelhof

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023 Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP Cominbel - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP17181 Bekendmaking publieke raadpleging over de proces- en startnota en het 1ste participatiemonent m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 'zonevreemd bedrijven fase IV, deelplan Rup INEX'
  Het gemeentebestuur wenst delen van de site INEX (de oude melkerij en de waterzuiveringsinstallatie) te ordenen, besliste hierboe een planningsinitiatief te nemen en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.
  De gemeente Sint-Lievens-Houtem is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  Er werd een procesnota opgesteld die het te voeren planningsproces beschrijft. Tevens werd een startnota opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.
  De startnota en de procesnota liggen gedurende een periode van 60 dagen, van 10 september 2018 tot en met 8 november 2018, ter inzage bij de gemeentelijke dienst Gebiedsontwikkeling en infrastructuur of kunnen geraadpleegd worden op de gemeente website www.Sint-Lievens-houtem.be.
  U kan de documenten hier downloaden
  - Het besluit van het college van burgemeester en schepen (pdf - 116kB).
  - De procesnota (pdf - 227 kB).
  - De startnota (pdf - 3.315 kB).
  Op 17september 2018 wordt een eeste participatienota georganisserd in de vorm van een infomarkt doorlopend van 18 u t.e.m. 20 u. Deze infomarkt wordt georganiseerd op de bedrijfssite zelf, in de polyvalente zaal op de 1ste verdieping van het bedrijf Inex, Meulestraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
  Reacties op de proces- en startnota kunnen tot en met 8 november ofwel schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen op het adres Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, ofwel digitaal bezorgd worden op volgend adres ro@sint-lievens-houtem.be ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis, dienst Gebiedsontwikkeling en infrastuctuur (gelijkvloers), Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.

  Openbaar onderzoeken
  Hoogkouterstraat 1 - overkappen van een terras - 13 september 2018
  Windgat 26c - plaatsen L-profielen op de perceelsgrens, verhogen terrein en plaatsen gesloten afsluiting in voortuin - 10 oktober 2018
  Windgat tss 41-47 - verkavelen in 6 loten (2 open en 4 halfopen bebouwing) - 16 oktober 2018
  Wettersesteenweg 195 - aanleggen van een zwembad en oprichten van een bijgebouw - 20 oktober 2018

  Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen:
  Fabrieksstraat 11 - bestemmingswijziging van café tot woning - 10 oktober 2018
  Nekkerstraat 3 - bouwen overdekte buitenpiste - 10 oktober 2018
  Eiland 28a - bouwen van een carport en aanleggen van parkeerstrook - 10 oktober 2018
  Vlierstraat 31 - bouwen van een tuinhuis - 10 oktober 2018
  Meulestraat 19 - uitbreiden van tankenzaal en plaatsen van 2 melktanks - 16 oktober 2018
  Uilebroek 16a - bouwen van een garage - 16 oktober 2018

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF