Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2019-04-16)

  Bekendmaking ihkv Materialendecreet

  Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019: Openbaar onderzoek - o.a. aanpassing van de restafvaldoelstelling per gemeente. U vindt de teksten via deze link. Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar de OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of kunnen gemaild worden naar plan@ovam.be, tijdens de duur van het openbaar onderzoek.  Bekendmakingen en terinzageleggingen
  plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Stroomgebiedbeheersplannen - 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019
  Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

  Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

  Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

  Terinzagelegging
  De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.
  De nota is te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

  Indiening opmerkingen
  Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen indienen:
  - via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  - via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  - via de gemeente Sint-Lievens-Houtem.


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet - te consulteren via www.omgevingsloket.be

  ILvA igs – 21 maart 2019 tot en met 19 april 2019
  : Bekendmaking openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag - bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag lozingsnorm voor vanadium - OMV_ nummer: 2018159345.  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet -
  te consulteren via www.omgevingsloket.be

  De heer Samuel Pierre Maréchal - 30 maart 2019 tot en met 29 april 2019: Bekendmaking aktename melding - nieuwe exploitatie klasse 3 - bronbemaling - Wettersesteenweg 195 - OMV_2019032308.


  De heer Samuel Pierre Maréchal - 30 maart 2019 tot en met 29 april 2019
  : Bekendmaking aktename melding - nieuwe exploitatie klasse 3 - bronbemaling - Wettersesteenweg 197 - OMV_2019032355.


  De heer Patrick Rottiers - 13 april 2019 tot en met 13 mei 2019: Bekendmaking aktename melding - nieuwe exploitatie klasse 3 - bronbemaling - Aalmoezenie 4 - OMV_2019034360.  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF