Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Verkiezingen:
 • Inleiding
 • Formulieren
 • Geldig stemmen
 • Sperperiode
 • Stemrecht voor niet-Be...
 • Volmacht
 • Voordrachtsakte
 •     Volmacht (Update: 2018-09-11)
  In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

  In welke gevallen?
  1. wegens ziekte of gebrekkigheid: deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
  2. om beroeps- of dienstredenen: deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever.
  3. om studieredenen: deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt.
  4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie: deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester.
  5. omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.
  Wie kan men aanwijzen?
  U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen
  Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen (een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde).

  Wat moet u als volmachtgever doen?
  Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.
  Het volmachtformulier vindt u hier of kan u gratis verkrijgen in het gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er moet alleen een attest worden toegevoegd.
  In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

  Wat moet de volmachtdrager doen?
  De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:
  1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
  2. het bijbehorend attest;
  3. zijn eigen oproepingsbrief;
  4. en zijn eigen identiteitskaart.
  Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.

  Hoe kan u volmacht geven?
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF