Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 •     › aanpassing retributie vol...
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     aanpassen retributie (Update: 2017-10-19)
  Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een contant te betalen belasting gevestigd op het afleveren van administratieve stukken door het gemeentebestuur.
  De belasting is verschuldigd door de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag.
  De gemeentelijke belasting (indien van toepassing: bovenop de taksen van andere overheden) is als volgt vastgesteld:
  Nemen van fotokopieën:
  - 0,10 euro/stuk voor A4 formaat zwart/wit
  - 0,25 euro/stuk voor A4 formaat kleur
  - 0,20 euro/stuk voor A3 formaat zwart/wit
  - 0,50 euro/stuk voor A3 formaat kleur
  Op het schriftelijk invullen van aanvragen om stedenbouw gegevens en inlichtingen:
  - per aanvraag voor een uittreksel uit het plannenregister: 50 euro per perceel;
  - per aanvraag voor een uittreksel uit het vergunningenregister: 50 euro per perceel;
  - per aanvraag voor het mini-notarisformulier (gegevens i.v.m. milieu en natuur, huisvesting en economie, bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van openbaar nut,   
    gemeentelijke belastingen en –heffingen): 50 euro per perceel;
  - per aanvraag van milieukundige gegevens: 50 euro per exploitatie of per adres;
  - afleveren conformiteitsattest: 50 euro per woongelegenheid.
  meldingsplichtige of vergunningsplichtige stedenbouwkundige aanvragen:
  - per aanvraag voor het splitsen van een kadastraal perceel: 25 euro;
  - per akteneming melding: 25 euro;
  - per aanvraag tot stedenbouwkundig attest: 50 euro;
  - per aanvraag tot planologisch attest: 250 euro;
  - per aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met een eenvoudige dossiersamenstelling en/of terreinaanlegwerken en/of technische werken: 50 euro;
  Bovenstaand tarief wordt:
  • vermeerderd met 100 euro per bijkomende woongelegenheid of functiewijziging, te rekenen vanaf de tweede woonentiteit of handelszaak;
  • vermeerderd met 100 euro indien de aanvraag gepaard gaat met de aanleg van nieuwe wegenis;
  - per aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling: 100 euro;
  Bovenstaand tarief wordt:
  • vermeerderd met 100 euro per bijkomende woongelegenheid of functiewijziging, te rekenen vanaf de tweede woonentiteit of handelszaak;
  • vermeerderd met 100 euro indien de aanvraag gepaard gaat met de aanleg van nieuwe wegenis;
  - per aanvraag tot verkaveling en/of verkavelingswijziging: 50 euro;
  Bovenstaand tarief wordt:
  • vermeerderd met 100 euro, indien de aanvraag gepaard gaat met de aanleg van nieuwe wegenis;
  • vermeerderd met 100 euro per bijkomende bouwkavel.
  De belasting zijn verschuldigd bij het openen van een dossier. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag indient.
  De betaling moet gebeuren op het rekeningnummer BE34 0910 0971 5890.
  U krijgt de factuur met het verschuldigd bedrag thuis gestuurd.
  Dit bedrag dient binnen de 14 dagen betaald te zijn.

  Voor dossiers die via een andere overheid worden ontvangen, moet de belasting worden betaald na ontvangst van het dossier. De aanvrager zal hiertoe schriftelijk aangemaand worden.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF