Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Reconversieproject Meulev...
      › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     Openbaar onderzoek (Update: 2016-12-16)
  Iedereen kan opmerkingen en bezwaren indienen. Let wel: ze moeten betrekking hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.

  Wanneer en waar?
  Het Sectoraal RUP zonevreemde bedrijven fase IV, deelplannen RUP Allgro en RUP Garage Billiet ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van maandag 19 december 2016 tot en met donderdag 16 februari 2017, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Marktplein 3 te Sint-Lievens-Houtem op de dienst Gebiedsontwikkeling en Infrastructuur. Dit kan op alle werkdagen in de voormiddag van 8.30 tot 11.30 uur en de donderdagavond van 18 tot 20 uur.

  Hoe reageren?
  Wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk, ofwel per aangetekende brief overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem ofwel afgeven tegen ontvangstbewijs op de dienst Gebiedsontwikkeling en Infrastructuur, uiterlijk op 16 februari 2017.

  Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?
  De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

  De gemeenteraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het RUP definitief vast.
  De gemeenteraad moet bij de definitieve goedkeuring van het plan rekening houden met de geformuleerde opmerkingen. De gemeenteraad moet laten blijken op welke manier zij rekening gehouden heeft met elk van de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen maar zij is niet verplicht om elk bezwaar of opmerking op een individuele basis te behandelen. Het is een gangbare praktijk dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in het goedkeuringsbesluit.
  Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen, of het advies van de GECORO.
  De definitieve vaststelling van het plan kan geen betrekking hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.

  Het is niet verplicht, en het is vandaag ook niet gebruikelijk, dat bezwaarindieners een individueel antwoord krijgen van het gemeentebestuur waarin hen wordt meegedeeld op welke manier rekening is gehouden met de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen. Het besluit waarmee de gemeenteraad het plan definitief vaststelt wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt bij uittreksel en geldt als enige kennisgeving. De gemeente zal evenwel niet nalaten om via de gebruikelijke kanalen (een bericht op de gemeentelijke website, infokrant en nieuwsbrief) hieraan de nodige ruchtbaarheid te geven.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF