Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Reconversieproject Meulev...
      › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •      (Update: 2013-02-19)

  De gemeente levert sinds 1 januari 2008 zelfstandig stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen af.

  Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunningen die ingediend worden na 1 januari 2008, de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.  Kortere termijnen

  Voortaan weet de aanvrager binnen welke termijn de beslissing moet verzonden zijn.

  Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissingstermijn van 75 kalenderdagen vanaf het indienen van de aanvraag.

  Voor een verkavelingsaanvraag heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissingstermijn van 150 kalenderdagen vanaf het indienen van de aanvraag.

  Deze beslissingstermijnen zijn eventueel te verlengen met 30 kalenderdagen bij een openbaar onderzoek.

  Is binnen deze termijn geen beslissing verzonden dan komt dit neer op een stilzwijgende weigering waartegen in beroep kan gegaan worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (beroepsinstantie in eerste aanleg).

  Beroepsprocedure

  Ook de beroepsprocedure verandert ingrijpend. Voortaan kan niet alleen de aanvrager maar ook een derde belanghebbende, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van de Vlaamse Overheid en enkele adviesinstanties beroep aantekenen.

  Dit betekent uiteraard dat het belang van de Oost-Vlaamse Deputatie als beroepsinstantie toeneemt. Er is geen hoger inhoudelijk beroep meer mogelijk. Enkel de Raad van State kan optreden bij mogelijke procedurefouten.

  Verder is er nog een belangrijke wijziging in de vormvereisten om op de juiste manier beroep aan te tekenen. De termijnen werden ingekort en er moeten gelijktijdig afschriften verstuurd worden naar de Bestendige Deputatie en naar het college van burgemeester en schepenen. Om ontvankelijk te zijn, dient bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd te zijn, behalve als het beroep uitgaat van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, de adviesverlenende instanties of in geval van beroep tegen een stilzwijgende weigering.

  Lees hier de volledige brochure.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF