Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 •     › Bouwmisdrijven
      › Stedenbouwkundige inlicht...
      › Stedenbouwkundige vergunn...
      › Verkavelingsvergunning
 • Woonwijzer
 •     Verkavelingsvergunning (Update: 2013-02-19)

  Verkavelingsvergunning

  Verkavelen bestaat erin een stuk grond in twee of meerdere percelen te verdelen om het afzonderlijk te kunnen verkopen, om het te verdelen tussen mede-eigenaars, of nog om het voor meer dan 9 jaar te verhuren. Landbouwgronden die in loten worden verdeeld en in landbouwexploitatie blijven, zijn niet onderworpen aan de wetgeving op het vlak van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Meer info over termijnen en procedures.

  De verkavelingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.

  Geldigheidsduur
  De verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege, voor het niet bebouwde, verkochte, verhuurde, verpachte of aan een opstalrecht onderworpen gedeelte, als binnen de vijf jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht, van ten minste één derde van de kavels niet is geregistreerd, en als binnen tien jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste twee derde van de kavels niet is geregistreerd. De termijn begint op de dag waarop de verkavelingsvergunning definitief wordt verkregen.
  Nalatenschapsverdeling en schenking worden gelijksteld met verkoop met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF