Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 •     › Bacterievuur
      › Distels
      › Exoten - zomerganzen
      › Exoten in waterlopen
      › Hondenpoep
      › Milieugerelateerde gezond...
      › Modder op de weg = Gevaar...
      › Ratten
      › Sluikstoken
      › Vogelgriep
      › Vossen
      › Wespen, bijen, hommels
      › Wie doet wat?
      › Zwerfkatten
      › Asbest
      › Geluidshinder
      › Kraaiachtigen en spreeuw
      › Natuur als goede buur
      › Ongewenste dieren en plan...
      › Pest dat dier mij?
      › Pesticiden
      › Propere lucht
      › Steenmarter
      › Teken
      › Verwilderde duiven
      › Vissterfe? Melden!
      › Vleermuizen
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Bacterievuur (Update: 2018-03-26)
  \"\"

   Wat?
  Bacterievuur is een bacteriële aantasting van fruitbomen (appels en peren), boomkwekerijen, parken, tuinen, plantsoenen en natuur. Het ziektebeeld uit zich door het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. Het is net alsof ze door vuur verschroeid zijn.

  Bufferzone
  In afgebakende bufferzones zijn bijzondere bestrijdings- en controlemaatregelen van toepassing zodat eventueel aanwezige waardplanten (planten waarop de bacterie de bestanddelen vindt die voor zijn groei nodig zijn) en de omgeving vrijgehouden worden van bacterievuur.
  Een deel van onze gemeente is in bufferzone gelegen: het gaat om het deel van Sint-Lievens-Houtem dat zich ten westen van de lijn Espenhoek – Polbroek - Mgr. Meulemanstraat – Wettersesteenweg - Kerkkouterstraat en Benedenstraat bevindt.

  Meldingsplicht
  Vaststelling van bacterievuur moet worden gemeld aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE) van het FAVV.

  Bestrijding
  Afhankelijk van de ernst van de aantasting moeten besmette waardplanten door de verantwoordelijke (eigenaar, huurder, gebruiker….) gesnoeid worden tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats, tegen de grond afgezet of, in laatste instantie, gerooid worden. Het besmette materiaal wordt bij voorkeur ter plaatse vernietigd door verbranding. Vernietiging moet onder het toezicht van het FAVV plaatsvinden.

  Meer info
  Via de milieudienst, tel. 053 60 72 23, e-mail.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF