Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Bebossen agrarisch gebied (Update: 2014-12-30)

  Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college (Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

  Het college moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn. Als het college de vergunning weigert, kan men binnen een maand na de kennisgeving in beroep gaan bij de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

  De adviesverlening door de ADLO - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) - volgens artikel 87 van het Bosdecreet is gekoppeld aan deze vergunning. Het advies wordt gevraagd door de vergunningverlenende gemeente en moet worden verleend binnen een termijn van 20 dagen. Bij gebrek aan advies binnen de 20 dagen, wordt het geacht gunstig te zijn. Het advies is niet bindend.
  Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos bij bebossing op private gronden valt weg.

  Onafhankelijk van de ruimtelijke bestemming van de grond bepalen de uitvoeringsbesluiten op het Natuurdecreet dat het wijzigen van sommige vegetaties of kleine landschapselementen verboden of natuurvergunningsplichtig zijn.
  Meer uitleg: leefmilieu - vergunningen - natuurvergunning & ANB


  De aanvraag, bestaande uit twee formulieren, dient verstuurd te worden t.a.v. het college van de gemeente.


  Het veldwetboek, artikel 35 bis §5, bepaalt ook dat: 'In de voor de landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied is bosaanplanting verboden op minder dan zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven. De bepalingen van het vorige lid zijn eveneens van toepassing op de voor bosbouw bestemde zone, langs de voor landbouw bestemde zone.'


  Meer informatie kunt u ook steeds verkrijgen bij de dienst leefmilieu.
  Ter info:
  www.boscompenseren.be: de markplaats van Vlaanderen waar partijen die moeten ontbossen in contact kunnen komen met bebossers. Samen werken aan boscompensatie in natura.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF