Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Water (Update: 2019-03-19)

  Afspraken voor wateraansluiting en afvalwaterafvoer: verplichte keuring binneninstallatie drinkwatercircuit én verplichte rioolkeuring
  Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Meer info...

  Verplichte keuring van de binneninstallatie van waterleidingen bij nieuwbouw, renovatie en wijzigingen.
  - De keuring is verplicht bij nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname.
  - Maar ook bij belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie is een keuring verplicht.
  Onder belangrijke wijzigingen moet verstaan worden: alle wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de binneninstallatie en het openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen.
  Informatieve, niet-limitatieve lijst van wijzigingen:
  • Het plaatsen van een regenwaterput of grondwaterput waardoor tweedecircuitwater ter beschikking wordt gesteld;
  • Het plaatsen van een bijvulsysteem op een regenwatercircuit;
  • Het plaatsen van een waterontharder;
  • Het plaatsen van een warmwaterproductie met warmtewisselaar en met toevoeging van additieven (anticorrosie, antilek, antivries,…);
  • Het plaatsen van een drukverhogingsinstallatie;
  • Het plaatsen van een brandblusinstallatie;
  • Het plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling;
  • Het plaatsen van een bijvulsysteem voor een vijver;
  • Een grondige renovatie van een wooneenheid;
  • Een grondige vernieuwing/uitbreiding van het leidingnet;
  • Het aanpassen van de aftakking op vraag van de klant;
  • Het overschakelen van regenwater of putwater naar leidingwater.
  (Info uit het Algemeen waterverkoopreglement)
  Wie voert de keuring uit?
  Voor de keuring van de binneninstallatie kan u terecht bij op het algemeen nummer van FARYS 078 35 35 99..
  U kan ook beroep doen op een extern keuringsorganisme.

  Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater.
  In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.
  Wie voert de keuring uit?

  Voor de keuring van de binneninstallatie kan u terecht bij op het algemeen nummer van FARYS 078 35 35 99.
  U kan ook beroep doen op een extern keuringsorganisme.

  Indien zowel de binneninstallatie als de privéwaterafvoer gekeurd moeten worden, dan kan u een gezamenlijke keuring aanvragen. Voorwaarde is dat beide keuringen op hetzelfde moment plaatsvinden. Vermeld duidelijk bij uw aanvraag dat u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
  Hou uw drinkwater loodvrij


  Tot 1950 gebruikte men loden waterleidingen in huis en buiten de woning. Na 1950 schakelde men over op koperen of gegalvaniseerde leidingen. Op vele plaatsen zijn de loden leidingen in gebouwen al vervangen. Als voorzorgsmaatregel zijn de watermaatschappijen bezig de nog bestaande loden aftakkingen te vervangen. Transport- en distributieleidingen in lood komen ondertussen nagenoeg niet meer voor.

  Lood is een toxische stof voor de mens, waarvan de blootstelling zo klein mogelijk moet gehouden worden, vooral bij kinderen en zwangere vrouwen.
  In drinkwater komt lood voor door het oplossen van het lood uit oude gelode watertellers en uit de buizen, verbindingen en soldeersels van oude sanitaire installaties (loodgieterij).

  Hoe herken ik loden leidingen?  Ze zijn dus in principe te herkennen, maar veel leidingen in huis zitten in de muur of de vloer of zijn geschilderd. Vaak zijn ook maar enkele leidingen vernieuwd, meestal alleen deze die gemakkelijk bereikbaar zijn. Schakel in geval van twijfel een erkende installateur in. Die beschikt over de benodigde apparatuur.

  Meer info: Folder: 'Hou uw drinkwater loodvrij' - website water-link: Loodsanering - website Medisch Milieukundigen: Lood in drinkwater
  Waterzuivering
  Het afvalwater dat u loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel bent u verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Per zuiveringszone bent u verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per zone terug te vinden op het onderstaande geoloket.
  Geoloket VMM - zoneringsplannen
  Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
  Wilt u tot 50 % drinkwater besparen? Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bent u op zoek naar praktische informatie over hoe u het best omspringt met hemel- en afvalwater in en rond de woning?
  Surf snel naar de VMM-website en raadpleeg of bestel een gratis exemplaar 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen'.
  Wist u trouwens dat de gemeente een subsidie geeft van 375 euro voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie? Klik hier voor meer informatie.
  Verplichte plaatsing verzegelde debietmeter bij grondwaterwinning
  Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:
  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³ per jaar;
  • draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden.
  Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht.
  Bij het ontbreken van een debietmeter zal VMM boetes opleggen.
  Regenwater  = hemelwater

  De Vlaming verbruikt per dag gemiddeld 120 liter drinkwater. Voor veel toepassingen kan echter evengoed hemelwater gebruikt worden: wasmachine, wassen van de auto, toiletspoeling, water geven aan planten. Wanneer hemelwater voor één of meerdere van deze toepassingen wordt gebruikt, levert dit een besparing op van het waterverbruik. Daarnaast drukt het ook de kosten van de gemeenschap voor het drinkbaar maken van water en worden de grondwaterreserves beschermd doordat men minder water moet oppompen uit de grondwaterlagen.
  Om hemelwater te kunnen gebruiken, is het voldoende om een hemelwaterput aan te leggen in combinatie met een pompsysteem en een leidingsysteem om het water naar de aangesloten toestellen aan te voeren. Sedert 1999 is men verplicht om bij elke nieuw- of vernieuwbouw een hemelwaterput te plaatsen. En vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over de manier waarop met regenwater moet worden omgegaan op het particuliere domein. De nieuwe verordening is een verstrenging van de voorgaande regelgeving. Ze past in de aanpak tegen wateroverlast.
  De particuliere waterberging moet zorgen voor een bijkomende bergingscapaciteit van hemelwater waardoor bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel vermindert en men in de rioolwaterzuiveringsinstallaties minder snel moet overgaan tot het lozen van ongezuiverd water in beken. Tevens levert dit een bijdrage aan het beperken van het overstromingsgevaar.
  De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen of bij vernieuwbouw, conform de code van goede praktijk.
  Gaat u (her)bouwen en bent u verplicht een regenwaterput te plaatsen? Of wil u besparen op uw waterfactuur door uw bestaande regentank optimaal te gebruiken?


  Maak dan kennis met Reni, de nieuwe dienstverlening van FARYS.
  De Reni all-in-one oplossingen gaan van een design regenton tot een uitgebreide regenwaterinstallatie die aan alle normen en eisen voldoet.
  Een pakket bestaat minimum uit een filter, pomp of aftapkraantje en tank. Elk pakket werd geselecteerd door onze experts. De regenwaterinstallatie wordt bovendien maximaal vooraf gemonteerd en in één keer geleverd. Zo blijft het werk bij de installatie beperkt en is de kans om fouten te maken bij het zelf plaatsen miniem.
  Elk pakket wordt gratis geleverd met praktische instructies voor doe-het-zelvers. Plaatsing is ook mogelijk, net zoals het voorvullen van de put.
  Voor klanten van FARYS geldt bij een pakket met plaatsing, ook bij nieuwbouw het verlaagd btw-tarief van 6%.

  Vind het regenwaterpakket dat bij u past
  Er zijn zeven basispakketten voor regenwaterrecuperatie in verschillende uitvoeringen.
  Op www.reni.be is met de online tool het vinden van de juiste installatie kinderspel. In enkele vragen komt u uit bij het regenwaterpakket dat het meest geschikt is voor uw tuin en huis:
  • plaatsing bovengronds of ondergronds?
  • voor gebruik binnen- en/of buitenshuis?
  • in kunststof of beton?
  • automatisch of manueel bijvullen of overschakelen op kraanwater bij tijdelijke leegstand van de tank?
  Toch liever persoonlijk advies? Dan bent u op afspraak welkom in onze showroom.
  Heeft u al een regenput maar gebruikt u die niet of niet optimaal? De Reni - experts ontwikkelen ook een pakket voor u. Binnenkort bieden wij een extra oplossing voor buiten- of binnengebruik voor bestaande regenwaterputten.

  Contact en toonzaal
  Reni - Stropstraat 1 – 9000 Gent – 09 242 58 39 – info@reni.be
  De toonzaal is open van maandag tot vrijdag, op afspraak.
  Waterreservoirs vullen
  Het is niet steeds duidelijk wat men moet of kan doen om een grote kuip met water te vullen.
  Kan men zomaar leidingwater gebruiken om bijvoorbeeld een pas aangelegde hemelwaterput te stabiliseren? Hoe vul ik mijn zwembad of zwemvijver bij? Moet ik hierover iemand op de hoogte brengen? Mag ik zelf vullen? Ga ik hiervoor naar de brandweer,…?
  Indien voor het (bij)vullen van een reservoir met groot volume enkel het gebruik van leidingwater aangewezen is, zijn er binnen het TMVW werkingsgebied twee mogelijkheden voor de privaat klant:
  1. Bij voorkeur vult de klant zijn reservoir zelf met behulp van een tuinslang. Gemiddeld genomen gaat die aan een snelheid van ongeveer 2.500 liter per uur. Men hoeft TMVW hierover in principe niet in te lichten. De klant betaalt enkel het gangbare watertarief voor het gebruikte water.
  2. Is er bvb. nog geen drinkwateraansluiting beschikbaar, dan kan de klant een beroep doen op de diensten van TMVW. Zij komen het zwembad of ander reservoir vullen. Hiertoe kan de klant een afspraak maken via de AquaFoon (078 35 35 99).
  Water op uw werf

  Heeft u voor voor een beperkte periode water nodig op een plaats waar u niet beschikt over gewone kraantjes, dan kan u bij TMVW een standpijp huren die wordt aangesloten op een hydrant in de straat. Bijvoorbeeld ter vulling van een nieuwe regenwatertank bij het plaatsen ervan.
  Klik hier voor meer informatie.


  Spaarzaam met water!
  Enkele tips:

  • Gebruik een toilet met spaartoets.
  • Gebruik regenwater waar het kan.
  • Neem een douche in plaats van een bad.
  • Was alleen met volle machines.
  • Herstel lekkende kranen meteen.
  Met wat inspanning kan een gemiddeld gezin tot 40.000 liter water per jaar besparen.

  Meer tips...
  Eigen waterwinnners
  Wenst u niet of kan u niet aansluiten op het openbaar netwerk? Dan kan u uw eigen putwater gebruiken, en bent u een eigen waterwinner. U staat dan zelf in voor de controle van de kwaliteit van dat putwater. Wie niet kan aansluiten, heeft recht op een gratis analyse.

  Audit en controle
  Bij de opstart van een eigen waterwinning voor drinkwater is een volledige auditcontrole verplicht. Nadien moet u die om de 10 jaar herhalen. De resultaten worden voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die advies geven over de kwaliteit.

  Maar ook als uit de controle blijkt dat het putwater op dat moment drinkbaar is, kan u het water beter jaarlijks laten testen op een beperkt aantal parameters. Het kan steeds verontreinigd raken. Zelfs als het water helder is en lekker smaakt en ruikt, kan het vervuild zijn.

  Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, moet u dat ook steeds melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

  Erkende labo's
  Wie niet kan aansluiten op het openbare netwerk in Vlaanderen, en grondwater wil gebruiken als drinkwater, kan jaarlijks een gratis wateranalyse aanvragen bij het laboratorium van de VMM. De VMM bezorgt de analyses aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de aanvrager informeert. Meer info...

  Als de woning wel in een straat ligt met beschikbaar leidingwater, kunt u elke drie jaar uw putwater gratis laten analyseren in het laboratorium van Farys (TMVW).

  In de andere gevallen kan u een beroep doen op een ander erkend labo. De lijst met erkende laboratoria voor wateranalyse vindt u op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
  Mogelijke tegemoetkomingen en kortingen op uw waterfactuur van Farys
  Sociaal tarief
  Voordelen voor beschermde klanten
  Tegemoetkoming voor nierdialyse
  Tegemoetkoming voor groendaken
  Vrijstelling voor zelfzuiveraars
  Tussenkomst bij een verborgen lek
  Aangepaste financierende waterheffing (vanaf 2013)
  In 2013 is er heel wat veranderd voor bedrijven die hun afvalwater op de riool lozen. De impact van die maatregelen zal voor het eerst voelbaar zijn voor het waterverbruik en de lozingen in 2014 (= heffingsjaar 2015).
  Meer informatie vindt u via www.heffingen.be
  Waterinfo.be
  Met deze portaalsite slaan de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten de handen in elkaar. Met tal van slimme maatregelen houden de overheden de situatie onder controle. Toch kunnen overstromingen niet altijd vermeden worden. De schade binnen de perken houden is dan uiterst belangrijk. En correct informeren is hierbij van cruciaal belang, zie www.waterinfo.be.
  U kan inzoomen op de eigen gemeente of deelgemeente. In onze gemeente is er een meetpunt op de Cotthembeek te Letterhoutem.

  Bij hevige wateroverlast, kan u de brandweer contacteren op tel. 09 364 64 00.
  De gemeente zorgt voor gratis zandzakken. Wanneer u uit ervaring weet dat uw eigendom gevoelig is voor wateroverlast, dan kan u deze best op voorhand reserveren via tel. 053 60 72 27 of ow@sint-lievens-houtem.be.

  Sinds 1 maart 2007 is in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen.
  In uitzonderlijke gevallen én als het schadefeit als algemene ramp erkend wordt, kan het Rampenfonds tussenkomen.
  Meer informatie: website FOD Binnenlandse Zaken en website Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
  Wateroverlast / overstromingen
  Omdat bij overstromingen vervuild slib wordt afgezet bij het terugtrekken van het water zijn er een aantal adviezen om rekening mee te houden. Een handig document dat een goede leidraad geeft is het advies van de Hoge Gezondheidsraad “Hygiënische maatregelen bij overstromingen, herziening van de bestaande adviezen” van oktober 2000.
  Korte samenvatting: Gezondheidsadvies bij overstromingen.
  Waterportaal
  In Oost-Vlaanderen is er door de jaren heen heel wat praktijkervaring rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven verzameld.
  Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF