Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 •     › Bacterievuur
      › Distels
      › Exoten - zomerganzen
      › Exoten in waterlopen
      › Hondenpoep
      › Milieugerelateerde gezond...
      › Modder op de weg = Gevaar...
      › Ratten
      › Sluikstoken
      › Vogelgriep
      › Vossen
      › Wespen, bijen, hommels
      › Wie doet wat?
      › Zwerfkatten
      › Asbest
      › Geluidshinder
      › Kraaiachtigen en spreeuw
      › Natuur als goede buur
      › Ongewenste dieren en plan...
      › Pest dat dier mij?
      › Pesticiden
      › Propere lucht
      › Steenmarter
      › Teken
      › Verwilderde duiven
      › Vissterfe? Melden!
      › Vleermuizen
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Distels (Update: 2016-08-08)

  Bestrijden van distels

  Soorten distels
  Ten behoeve van de landbouw bestaat in Vlaanderen een wettelijke verdelgingsplicht voor vier soorten distels, namelijk:
  akkerdistel (Cirsium arvense Scop.)
  speerdistel (Cirsium lanceolatum Hill.)
  kale jonker (Cirsium palustre Scop.)
  kruldistel (Carduus crispus L.)

  Opgelet: onder de noemer distels en distelachtigen vallen ruim dertig plantensoorten. Een groot aantal hiervan blijkt gemakkelijk verward te worden met de vier wettelijk te bestrijden soorten. De meest voorkomende distel is echter de akkerdistel. De overige soorten komen minder voor en zijn ook minder agressief.

  Iedereen die de aanwezigheid van schadelijke distels vaststelt, dient de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing ervan efficiënt te bestrijden. Deze verplichting geldt zowel voor de eigenaar als de huurder van het terrein waar de distels voorkomen.
  Bij hinder en het niet toepassen van distelbestrijding kan melding gemaakt worden bij het gemeentebestuur, bij blijvende nalatigheid kan ambtshalve worden overgegaan tot de bestrijding op bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  Hoe distels bestrijden?
  De bestrijding kan gebeuren door het meermaals afmaaien ervan. Ongewenste (akker)distels maait men kort voor de bloei af, als de bloemknoppen nog gesloten zijn, eind juni/begin juli. Te vroeg maaien heeft geen zin want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen in augustus/september. Er is nog een tweede reden om te maaien als de plant in bloei staat: de planten zijn het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels. In augustus maait men het best nog eens een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Zo nodig, herhaalt men dit het tweede en derde jaar. Dit intensieve maaibeheer is nodig om ze volledig weg te werken. Alleen zo kan men de uitputting van de wortels bekomen. Te weinig maaibeurten halen de bloeiwijzen wel weg, maar dan wordt de plant blijkbaar geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden. Het gebruik van pesticiden is eveneens toegelaten, maar hierbij dient wel opgelet te worden voor mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

  Melding
  Milieuhinder of –klachten kunnen doorgegeven worden via het gemeentelijk meldpunt.

  Wetgeving
  Veldwetboek (wet van 7 oktober 1886) - art. 50: 'de burgemeester waakt voor de stipte uitvoering van de wetten en verordeningen betreffende: 6° de uitroeiing van distels en andere gewassen die schadelijk zijn voor de landbouw'.
  Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen van 19 november 1987. (De laatste jaren zijn vragen gerezen over de geldigheid van dit koninklijk besluit. Zolang het niet is vernietigd of gewijzigd blijft het besluit echter van toepassing - Bron: www.ANB.be)

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF