Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Luchtdrukkanonnen (Update: 2017-05-02)

  Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
  De aanvraag moet minstens 1 week voor het gebruik van de luchtdrukkanonnen ingediend worden.

   Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
   De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 31 juli. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.

   Het gebruik ervan is enkel toegelaten op weekdagen en op zaterdag, tussen 8 uur en 19 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.

   De toestellen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of een openbare weg.

   Het toestel mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
   De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden.
   Het maximum geluid waargenomen ter hoogte van het dichtst bijstaande huis mag het achtergrondgeluidsniveau slechts met 10 dB(A) overschrijden.


  Bepalingen opgenomen in het politiereglement.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF