Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Milieuvergunning en melding (Update: 2018-01-10)

  Lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen kunt u via deze link raadplegen.


  Sinds 1 januari 2018 is de milieuvergunning en melding vervangen door de omgevingsvergunning. Lees er hier alles over.

  Sinds het in voege treden van het milieuvergunningsdecreet en VLAREM I op 1 september 1991 zijn verschillende activiteiten in 3 klassen ingedeeld waarvoor uniforme procedures uitgewerkt zijn. De exploitatievergunning werd samen met een aantal milieugebonden vergunningen (lozen van afvalwater, oppompen van grondwater, verwijderen van afvalstoffen…) geïntegreerd tot 1 vergunning: de milieuvergunning. Er werd eveneens vastgelegd voor welke activiteiten een milieuvergunning vereist is.

  Sinds 1 augustus 1995 zijn  de vergunningsvoorwaarden van kracht die zijn vastgelegd in Vlarem II. Deze wetgeving bevat milieukwaliteitsnormen, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden waaraan een inrichting moet voldoen.


  De huidige inrichtingen zijn ingedeeld in 3 klassen nl.:
  1e klasse: een bedrijf dat een grote milieu-impact heeft en dat zich moet wenden tot de Deputatie voor de aanvraag van een milieuvergunning. (bv. slachterijen, grote veeteeltbedrijven, transportfirma’s, melkerijen, stortplaatsen…);
  2e klasse: een bedrijf dat zich voor de aanvraag van een milieuvergunning moet richten tot het college van burgemeester en schepenen. (bv. garages, schrijnwerkerijen, veeteeltbedrijven….);
  3e klasse: een bedrijf dat strikt genomen geen milieuvergunning nodig heeft voor het uitoefenen van zijn activiteiten. Het bedrijf moet zich wel houden aan een aantal regels en is verplicht zijn activiteiten te melden aan het college van burgemeester en schepenen (bv. slagerijen, …).


  De vergunningsprocedure klasse 1 en 2 bestaan uit:

  • een aanvraag klasse 1 in tienvoud in te dienen bij de deputait van de provincie en aanvraag klasse 2 in zevenvoud in te dienen bij het college van burgemeester en schepen van de gemeente;
  • een onderzoek over de ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier - 30 dagen;
  • een openbaar onderzoek - 30 dagen;
  • het inwinnen van de nodige adviezen;
  • uitspraak:   klasse 1 - binnen de 4 maand na de ontvankelijkheid - mogelijks verlengbaar met 2 maand;
                      klasse 2 - binnen de 105 dagen na de ontvankelijkheid;
  • bekendmaking van de beslissing - 30 dagen;
  • tegen de beslissing is beroep mogelijk:  klasse 1: binnen 30 dagen bij de minister;
                                                                   klasse 2: binnen 30 dagen bij de Deputatie.


  De meldingsprocedure klasse 3 bestaat uit:

  • een bij de post aangetekende zending van het meldingsformulier in tweevoud;
  • het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding;
  • inschrijving in het register;
  • de activiteit mag starten de dag na de melding.


  De indelingslijst

  De indelingslijst met rubrieken geeft een overzicht van de verschillende activiteiten die vergunnings- of meldingsplichtig zijn.


  Dossiertaks

  Aan milieuvergunningsaanvragen en beroepen van klasse 1 en 2 bedrijven is een dossiertaks verbonden. Deze taks moet de aanvrager storten op het rekeningnummer van het Depertament LNE, afdeling Milieuvergunningen, Brussel met vermelding "VLAREM-dossiertaks aanvraag/beroep eerste/tweede klasse". De aanvrager moet een bewijs van betaling van deze taks bij de milieuvergunningsaanvraag voegen.
  Naast deze gewestelijke dossiertaks geldt er een gemeentelijke dossierbelasting hinderlijke inrichtingen. Ook hiervan moet de aanvrager een bewijs van betaling bijvoegen.


  Koppeling met de stedenbouwkundige vergunning

  De stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor overeenkomstig het Vlarem een milieuvergunning nodig is of waarvoor de meldingsplicht geldt, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. Bij een eventuele definitieve weigering van de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning op de datum van de weigeringsbeslissing. De koppeling geldt ook in omgekeerde richting: wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. U doet er dus best aan beide vergunningen gelijktijdig aan te vragen.


  Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst leefmilieu.
   

  Bedrijven kunnen met hun vragen over milieuwetgeving, milieuzorg en afval- en emissiepreventie ook steeds terecht bij de accountmanagers milieu van het Vlaamse Agentschap Ondernemen (VLAO) Oost-Vlaanderen, dat daarover ook regelematig studiedagen organiseert.

   
  Interessante websites: navigator wetgeving leefmilieu - milieuinfo - lne/themas/vergunningen - VLAO - Milieuvergunningenwegwijzer van LNE

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF