Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Natuurvergunning (Update: 2018-09-24)

  Het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde Natuurdecreet van 21 oktober 1997) voerde in 1998 de natuurvergunningsplicht in.

  De natuurvergunning heeft als doel om vegetaties en specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van 'kleine landschapselementen' - KLE's) extra te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om park-, bos- en brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde, beschermde duingebieden en vogel- en habitatrichtlijngebieden.

  Burgers en bedrijven vragen een natuurvergunning aan bij het gemeentebestuur. Alleen bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter, dienen hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur in.

  Procedure - link naar Emis Navigator:
  - Binnen de 14 dagen onderzoek op ontvankelijkheid en volledigheid;
  - Adviesvraag aan het ANB – advies uit te brengen binnen de 30 dagen na ontvangst;
  - Openbaar onderzoek en bekendmaking door aanplakking gedurende 30 dagen indien m.b.t. wijzigingen van de waterhuishouding;
  - Binnen de drie maanden beslissing over de vergunningsaanvraag;
  - Aanplakking aan het gemeentehuis van de beslissing gedurende 10 werkdagen.

  Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij het provinciebestuur. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.


  Meer informatie:
  Brochure: WEGWIJS in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en KLE’s (actualisatie 2018) - uitgifte provincie Antwerpen, Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid

  Brochure: Het bos doorheen de bomen... - Leidraad doorheen de wildgroei aan wetgeving rond houtige kleine landschapselementen - uitgifte provincie West-Vlaaderen, Dienst MiNaWa, Sectie Natuur en Landschapsecologie (uitgifte 2004)

  Brochure: Werken aan het landschap - praktische infoschema's - uitgifte Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu vzw en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw (uitgifte januari 2009)

  Natuurdecreet - link website ANB

  Besluit Vl. Reg. - 23 juli 1998 - betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

  Code van goede natuurpraktijk - uittreksel Belgisch Staatsblad - vanaf pg. 4675


  Meer informatie kunt u ook steeds verkrijgen bij de dienst leefmilieu.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF