Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Klimaatgezond
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 •     › Bacterievuur
      › Distels
      › Exoten - zomerganzen
      › Exoten in waterlopen
      › Hondenpoep
      › Milieugerelateerde gezond...
      › Modder op de weg = Gevaar...
      › Ratten
      › Sluikstoken
      › Vogelgriep
      › Vossen
      › Wespen, bijen, hommels
      › Wie doet wat?
      › Zwerfkatten
      › Asbest
      › Geluidshinder
      › Kraaiachtigen en spreeuw
      › Natuur als goede buur
      › Ongewenste dieren en plan...
      › Pest dat dier mij?
      › Pesticiden
      › Propere lucht
      › Steenmarter
      › Teken
      › Verwilderde duiven
      › Vissterfe? Melden!
      › Vleermuizen
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Vogelgriep (Update: 2013-02-26)

  Op 1 mei 2009 eindigde de periode van hoog risico in verband met de introductie van vogelgriep omwille van het einde van de voorjaarsmigratieperiode van wilde vogels. In de praktijk blijven de maatregelen onveranderd. Ter herinnering:

    - Wat betreft het afschermen van pluimvee: 
      o dit is niet verplicht bij particuliere pluimveehouder,
  o enkel het afschermen van pluimvee van professionele houders in de gevoelige natuurgebieden is verplicht.
    - Het is verplicht om pluimvee en andere vogels binnen, hetzij onder netten afgeschermd te voederen en te drenken (zodat via deze weg geen contact met wilde vogels mogelijk is) bij:
      o alle vogel- en pluimveehouders in de gevoelige natuurgebieden,
  o alle professionele houders in de rest van het land.
    - Particuliere verkopers mogen eigen vogels en pluimvee aanbieden op openbare markten voor zover het occasionele verkoop betreft, dus dieren die van de eigen productie afkomstig zijn. Ook mogen zij nog steeds deelnemen aan andere evenementen zoals wedstrijden en tentoonstellingen, waar al dan niet verkoop of ruilen van dieren gebeurt.
    - In het ganse land en in het bijzonder in de gevoelige natuurgebieden wordt van alle pluimveehouders, met inbegrip van de particulieren, geëist, dat zij in staat moeten zijn om hun pluimvee binnen de 24 uren af te schermen, indien het FAVV daartoe opdracht zou geven. Elke particuliere pluimveehouder zal dus dienen na te gaan of hij hieraan kan voldoen.
  De relatieve kalmte in de media inzake vogelgriep betekent niet dat de waakzaamheid verslapt. Zo tonen de ontwikkelingen van de laatste maanden in Zwitserland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk aan dat het vogelgriepvirus nog steeds in Europa blijft en circuleert. Een geval bij wilde vogels in België kan dus op elk ogenblik optreden. De melding aan het Agentschap van dode vogels via de Influenza-lijn (0800 99 777) volgens de vastgelegde criteria (zie bijlage) blijft dan ook heel belangrijk. www.influenza.be

   Meer info...

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF