Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Bezwaarprocedure (Update: 2013-12-31)

  Tegen de aanslag van een belasting of retributie kan bezwaar ingediend worden.Gemeentebelastingen hebben een andere bezwaarprocedure dan retributies. Hieronder worden beide procedures verduidelijkt.

  De behandeling van bezwaren tegen gemeentebelastingen

  Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3 te 9520 Sint-Lievens-Houtem. Het kan ook per e-mail ingediend worden of per fax op het nr. 053 62 84 14.

  Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
  de datum van de contante inning van de belasting. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting wordt, moet het bezwaar worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

  Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift. In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.
  Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

  De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen. De termijn voor het indienen van een beroep tegen deze beslissing bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

  Het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat de Rechtbank van eerste aanleg in Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.

  Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

  De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073). De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

  De invordering en de geschillenbeslechting voor retributies

  Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

  Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

  Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF