Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Pensioenaanvragen (Update: 2013-02-19)

  Raming van het pensioen

  Alle toekomstige gepensioneerden met hoofdverblijfplaats in België kunnen voortaan hun pensioen laten ramen. Deze raming gebeurt automatisch vanaf 55 jaar, maar kan ook op aanvraag. De berekening wordt gemaakt door alle pensioeninstellingen die een wettelijk pensioen beheren.

  De automatische raming wordt afgeleverd in de maand na de 55 ste verjaardag.

  De raming op aanvraag is mogelijk:

  • binnen de 5 jaar voorafgaand aan het rustpensioen of vervroegd pensioen;
  • 2 jaar na de vorige raming.

  De aanvraag wordt gericht aan de "Dienst Ramingen" van de pensioeninstelling en kan op volgende manieren gebeuren:

  • via een standaardformulier te verkrijgen op de dienst Bevolking;
  • via een gewone brief;
  • per e-mail;
  • telefonisch.

  Let op: deze raming heeft enkel een informatief karakter en geldt niet als een pensioenaanvraag.


  Aanvraag pensioen

  De betrokkene mag zijn aanvraag 12 maanden op voorhand indienen, d.w.z. vanaf de eerste dag van de twaalfde maand voor die van de gekozen ingangsdatum van het pensioen. Het pensioen gaat dan in op de gekozen ingangsdatum.

  Voor de aanvraag moet de betrokkene persoonlijk een aanvraag indienen bij de dienst Bevolking. Wanneer de betrokkene zich niet kan verplaatsen, kan hij volmacht verlenen (volmachtformulier te bekomen op de dienst Bevolking). Bij de aanvraag moet de identiteitskaart van de aanvrager en eventueel de volmacht en de identiteitskaart van de volmachtdrager worden voorgelegd, en de begin- en einddatum (jaartal) van de tewerkstelling als werknemer of zelfstandige worden meegedeeld.

  De bevoegde ambtenaar stuurt de aanvraag elektronisch door naar de Rijksdienst voor Pensioenen en levert een ontvangstbewijs af aan de aanvrager of aan zijn volmachtdrager.

  De aanvrager kan zijn aanvraag ook zelf elektronisch indienen via de portaalsite van de FOD Sociale Zekerheid. Daarvoor moet hij zich eerst registreren op de site of zich via een kaartlezer aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart.


  Toegelaten arbeid form 74

  Gepensioneerden in het stelsel van de werknemers en/of zelfstandigen mogen nog binnen de perken van de toegelaten arbeid een beroepsbezigheid uitoefenen. De beroepsbezigheid moet verplicht aangegeven worden bij de Rijksdienst voor Pensioenen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, naargelang het om een beroepsbezigheid als werknemer of zelfstandige gaat.

  Deze aangifte kan gebeuren op de dienst Bevolking van het gemeentebestuur, door middel van een formulier 74 (pensioen, beroepsactiviteit en sociale uitkeringen. Verklaring van de (toekomstige) gepensioneerde).

  Wanneer u een beroepsbezigheid uitoefent bij een werkgever, moet u ook uw werkgever op de hoogte stellen dat u een pensioen geniet (formulier 74 b en c). Op zijn beurt dient de werkgever de betrokken pensioeninstelling te verwittigen.


  Aangifte van beroepsactiviteit naast pensioen

  Een aangifte van beroepsactiviteit doet u het best vóór u uw beroepsbezigheid begint, of verder zet (in geval van pensionering). Zelfs wanneer voor de geleverde arbeid geen vergoeding ontvangen wordt, moet er een aangifte gebeuren. Wanneer u geen aangifte doet, zijn er verschillende sancties voorzien, gaande van schorsing van het pensioen voor een periode van één tot drie maanden, en voor de werkgever een boete van driemaal het gemiddelde maandinkomen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst.


  Hoeveel mag men bijverdienen?

  Dit bedrag is afhankelijk van de aard van de activiteit (als werknemer of zelfstandige), en of men al dan niet nog kinderen ten laste heeft. Ook de aard van het pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen) speelt hierbij een rol. Meer informatie vindt u terug op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.


  www.onprvp.fgov.be

  www.ombudsmanpensioenen.be

  www.socialsecurity.fgov.be


   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF