Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed
    Het ABC van de gemeente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
A

› Aangifteformulier voor belastingen
› Afvalkalender
› Aanvullende belasting op de personenbelasting
› Algemene gemeentelijke heffing
› Administratieve stukken
› Ambtshalve werken
› Adresaanvragen
› Academie
› Activiteitenkalender
› Adreswijzigingen
› Adoptie
› Aangifte overlijden
› Academie voor Beeldende Kunsten
› Academie voor Muziek en Woord

B

› Belastingen
› Bibliotheek
› Burgerlijke stand
› Bevolking
› Budget
› Begraving niet-inwoner
› Buitenschoolse kinderopvang
› Bezwaarprocedure tegen belasting of retributie
› Blitslampen ontlenen - retributie
› Bewijs van leven
› Bewijs van nationaliteit
› Bewijs van verblijf/woonst
› Bewijs samenstelling gezin
› Begraafplaatsen
› Bouwmisdrijf
› Bebossen agrarisch gebied
› Bloso route

C

› Containerpark
› Contactinfo
› Compostvat
› Cultuurcentrum De Fabriek
› Cultuurraad
› Cultuur
› Conformiteitsattest
› Cultuurbeleidsplan
› Cultuurverenigingen
› Cotthem wandelroute
› Cotthemwandelroute via Oombergen

D

› Dossierbelasting hinderlijke inrichtingen
› Distels

E

› Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen
› Elektronische identiteitskaart
› Echtscheiding
› Exoten
› Erkenningsaanvraag dieren
› Evenementen

F

› Frituren
› Financiën
› Foren - belasting
› Fiscaal voordeel
› Fuiven
› Fifty-fit

G

› Grafsteen asurnenveld
› Gemeentebelastingen
› Geboortepremie
› Grafconcessie op het kerkhof
› Geboorte
› Gids voor nabestaanden
› Grabbelpas
› Gemeentelijke premies
› Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

H

› Huwelijken - retributie
› Huwelijken - inlichtingen
› Herbruikbare luiers
› Huwelijk
› Huisvuilzakken
› Hemelwaterput
› Hoogstamboomgaarden

I

› Investeringssubsidie sportinfrastructuur
› Informatiekrant - publicatie

J

› Jeugdwerking - subsidie
› Jeugdbeleidsplan
› Jeugdraad

K

› Kerkhof - begraving niet-inwoner
› Kiezerslijst - voorwaarden en tarieven
› Kunstonderwijs
› Kalender: je activiteit toevoegen
› Kermis
› Kinderopvang
› Kreazolder
› Kapvergunning bossen

L

› Leegstand - verkrotting
› Laatste wilsbeschikking
› Luchtdrukkanonnen

M

› Mountainbike
› Markten en foren - belasting
› Monitoren
› Mediargus
› Mina-raad
› Milieuvergunning

N

› Nachtwinkels - belasting
› Naamplaatje strooiweide en columbarium
› Nadars ontlenen
› Naamsverandering
› Nutsmaatschappijen
› Natuurvergunning

O

› Ontgraving - belasting
› Opcentiemen onroerende voorheffing
› Openbaar domein - belasting op inname
› Openbare weg - belasting bij commerciële doelen
› Ophaling en stockage van goederen - belasting
› Opslagplaatsen voor schroot, bouwafval - belasting
› Overslag van afvalstoffen - belasting
› Openbare onderzoeken en bekendmakingen
› Onthaalouders

P

› Pseudo-vogelpest
› PWA
› Parkeren in blauwe zone - belasting
› Publicatie infokrant - tarieven
› Pensioenaanvragen
› Premies Eandis
› Premies Vlaams Gewest

Q
R

› Rekendienst
› Rekening, balans en toelichting
› Reclamedrukwerk - belasting
› Reispassen
› Reistoelating voor minderjarigen
› Rijbewijzen
› Ratten
› RLVA
› Ruilverkaveling
› Rusthuizen

S

› Sportkampen
› Subsidies
› Strooiweide
› Speelpleinwerking
› Sluikstorten - belasting
› Sportcentrum - huurtarieven
› Stoelen, tafels en terrassen - belasting
› Slachtbewijzen
› Samenwonen
› Slachtbewijzen
› Studietoelagen
› Strafregister
› Speelplein De Ravotter
› Sociale woningen
› Stedenbouwkundige vergunning
› Subsidies bebossing
› Seniorenverenigingen
› Sportclubs
› Sportbeleid
› Sportkampen
› Sportklassen
› Subsidies sport
› Stekelbees
› Strijkwinkel

T

› Tweede verblijven - belasting
› Terrassen, tafels en stoelen - belasting
› Tegemoetkoming personen met een handicap

U

› Uitleendienst
› Uitvoeren van werken - retributie
› Uittreksel uit het strafregsiter
› Unizo

V

› Verkeersborden - aanvragen en belasting
› Verenigingen
› Verkrotting - belasting
› Verhuur lokaal gemeenteschool
› Vervoer van dronken personen - belasting
› Versteldienst
› Verhuur lokaal Letterhoutem ('t Kerksen)
› Verhuur zaal en lokalen CC De Fabriek
› Vergunning voor gegiste en sterke dranken
› Vergunningen beleid
› Verkavelingsvergunning
› Vogelgriep
› Voetbalterrein
› Verblijfsmogelijkheden
› Versteldienst

W

› Wegwijzers - belasting
› Wormenbak - voorwaarden + tarieven
› Water

X
Y
Z

› Zandwinning - belasting
› Zaalverhuur CC De Fabriek

 
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF