Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdracht schoolmaaltijden
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2019 het bestek goedgekeurd voor het voeren van een onderhandelingsprocedure voor het leveren van schoolmaaltijden in de gemeentescholen te Zonnegem en Vlierzele. Wie aan de bestekvoorwaarden voldoet (selectiecriteria) kan een offerte indienen uiterlijk op 2 mei 2019 om 10 uur. Alle info in het bijgevoegde bestek.
   
    Bewonersvergadering BK Tijdrijden
Op woensdag 1 mei wordt in Sint-Lievens-Houtem het BK tijdrijden voor jeugdcategorieën georganiseerd. Het gaat om een gezamenlijke organisatie van Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem.
Op donderdag 18 april vindt om 19.30 uur hierover een bewonersvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3, Sint-Lievens-Houtem.

Het parcours strekt zich uit over volgende straten:
- Eiland
- Molenkouter
- Keiberg (deel tussen Klein Zottegem en Meulestraat)
- Meulestraat (deel tussen Hagelkouter en Hasselt-Ten-Broek)
- Hasselt-Ten-Broek (deel tussen Meulestraat en Groenestraat)
- Groenestraat (deel tussen Hasselt-Ten-Broek en Letterbroek)
- Letterbroek (deel tussen Groenestraat en Vlierzeledorp)
- Vlierzeledorp
- Vlierstraat (deel tussen Vlierzeledorp en Morelgem)
- Klein Zottegem
- Dries (deel tussen Klein Zottegem en Balei)
- Balei
- Ouden Heirweg
- Oudeheerweg
- Diepestraat (deel tussen Oudeheerweg en Edg. Tinelstraat)
- Edg. Tinelstraat
- Marktplein
Op het volledige parcours geldt van 8 tot 20 uur een parkeerverbod.

Een bijkomend parkeerverbod van 8 tot 20 uur wordt opgelegd in de volgende straten:
- Schoolstraat (deel tussen Marktplein en Hofkouter)
- Hofkouter
- tussen Hofkouter en Marktplein
- het volledige Marktplein

Aangezien het een gesloten parcours betreft, zal u als inwoner van deze straten uw woning niet meer kunnen verlaten met een gemotoriseerd voertuig van 9 tot 19.30 uur. Na 9 uur is er immers geen verkeer meer toegelaten op het parcours. Indien u niet langs het parcours woont, maar in een straat binnen de grenzen van het parcours, dan kan u uw woning eveneens niet meer verlaten met een gemotoriseerd voertuig van 9 tot 19.30 uur. Het parcours mag immers niet bereden of gekruist worden vanaf 9 uur.

Volgende straten zijn ingesloten binnen de perimeter van het parcours:
- Windgat
- Bakkerswegel
- Kerkstraat
- Letterhoutemdorp
- Letterbroek
- Oudeweg
- Beukenlaan
- Olmenlaan
- Doelstraat
- Krabbenijkstraat
- Wittinck
- Sint-Lievensstraat
- Fabrieksstraat
- Kapellekouter
- Kapelleweg
   
    BK zoekt vereniging voor tooguitbating
Op woensdag 1 mei 2019 organiseren Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem het BK Tijdrijden Jeugd met start en aankomst aan de markthal van Sint-Lievens-Houtem. Voor de uitbating van de toog in de VIP-ruimte is de organisatie op zoek naar een vereniging die hieronder zijn schouders wil zetten.

Wat wordt er van de vereniging verwacht?
• Drank schenken, frigo’s bijvullen, glazen afruimen, glazen afwassen …
• Aanwezig zijn met 8 personen van 10 tot 20 uur. Er kan in twee shiften gewerkt worden (bv. 8 personen van 10 tot 15 uur en 8 personen van 15 tot 20 uur).
• Minstens twee aanwezige personen moeten overweg kunnen met een tapinstallatie.

Wat krijgt de vereniging?

De organisatie voorziet voor elk lid van de vereniging dat op woensdag 1 mei 2019 aanwezig is een vrijwilligersvergoeding.

Geïnteresseerd? Meer info?
Stel je vereniging kandidaat tegen uiterlijk 17 april 2019 via bart.dekeyser@sint-lievens-houtem.be.
   
    Publieke inspraak Stroomgebiedbeheerplannen
Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Terinzagelegging
De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.
De nota is te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

Indiening opmerkingen
Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen indienen:
- via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
- via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
- via de gemeente Sint-Lievens-Houtem.


   
    Werken Kerkkouterstraat vanaf 8 april
Maandag 8 april start aannemer De Moor met herstellingswerken aan de natuursteenverharding op diverse plaatsen in de Kerkkouterstraat in Bavegem, in de zone tussen Kerkkouterstraat 53/55 t.e.m. kruispunt Hoge Hellesemweg 4 – Sint-Antoniusstraat 7 – Kerkkouterstraat 44.

De werken worden opgesplitst in 2 fasen:

Fase 1: Paasvakantie (8-19 april 2019)
Gedeelte op het kruispunt Hoge Hellesemweg – Kerkkouterstraat – Sint-Antoniusstraat en werken langs de zijde van de onpare huisnummers van de Kerkkouterstraat tussen beek en kerk.

• Kerkkouterstraat zal afgesloten worden ter hoogte van huisnummer 44. De straat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer en er zal een keerpunt voorzien worden ter hoogte van de parkeerstroken aan huisnummer 44.
• Hoge Hellesemweg wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 4. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
• Lege Hellesemweg wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Kerkkouterstraat. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
• Het gedeelte van de Kerkkouterstraat tussen de Sint-Antoniusstraat en de Benedenstraat blijft open voor doorgaand verkeer, dat zal geregeld worden door middel van verkeerslichten.
• De Molenbeekstraat wordt tijdelijk enkele richting vanaf Kerkkouterstraat richting Hoogkouterstraat

Fase 2: Zomervakantie (1-12 juli 2019)
Gedeelte langs de zijde van de pare huisnummers van de Kerkkouterstraat tussen beek en kerk.
• Het gedeelte van de Kerkkouterstraat tussen de Sint-Antoniusstraat en de Benedenstraat blijft open voor doorgaand verkeer, dat zal geregeld worden door middel van verkeerslichten.
• De Molenbeekstraat wordt afgesloten aan het kruispunt met de Kerkkouterstraat. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
• Kerkkouterstraat vanaf Wettersesteenweg tot kerk, Hoge en Lege Hellesemweg zijn open voor alle verkeer volgens de huidige verkeersregels.

De bewoners van de Kerkkouterstraat, Lege en Hoge Hellesemweg kunnen na 19 uur de avond vóór de huisvuilophaling, de restfractie, papier en karton, glas, GFT of PMD, zoals gewoonlijk buiten zetten. De aannemer zal elke fractie naar een verzamelpunt brengen waar het door de ophaaldienst kan opgeladen worden.
Bewoners die beroep doen op hulpverleners, verwittigen deze best vooraf dat er in de zone van de werken niet kan geparkeerd worden van 8 april tot en met 19 april 2019. De volledige werkzone zal parkeervrij zijn.

De aannemer zal de weg opnieuw open zetten en de signalisatie weghalen op vrijdag 19 april 2019.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot de aannemer of de technische dienst van de gemeente, elke werkdag van maandag t.e.m. donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur op T 053 60 72 20 of via christa.depauw@sint-lievens-houtem.be.
   
    Zitdag aangifte belastingen
Donderdag 6 juni

Reeds ingeschreven voor de zitdag aangifte belastingen op donderdag 6 juni?

Nieuw dit jaar is dat er enkel op inschrijving gewerkt wordt. Volgende blokken zijn nog vrij:
tussen 16 en 17 uur
tussen 17 en 18 uur
tussen 18 en 19 uur
tussen 19 en 20 uur

Inschrijven kan telefonisch via T 053 60 72 20 of per e-mail naar gemeente@sint-lievens-houtem.be. Schrijf je per e-mail in? Vermeld dan zeker over hoeveel aangiftes het gaat, je rijksregisternummer, je naam, het uurblok wanneer je wil komen en je telefoonnummer.
   
    Oproep kandidaten GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) wordt opnieuw samengesteld. De afgelopen zes jaar kwam deze commissie meermaals samen om het gemeentebestuur te adviseren en opmerkingen te maken of voorstellen te doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De nieuwe GECORO zal worden samengesteld uit 9 vaste leden waarvan minstens 3 deskundigen en vertegenwoordigers van minstens 4 onderling verschillende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ten hoogste 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, moet een plaatsvervanger hebben. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.

Het gemeentebestuur doet bij deze een oproep naar zowel deskundigen als vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen die zich kandidaat willen stellen, bij voorkeur inwoners van Sint-Lievens-Houtem.
Heb je voeling met de gemeente Sint-Lievens-Houtem en interesse in het ruimtelijk beleid van de gemeente? Stel je kandidaat als lid van de GECORO, hetzij als deskundige, hetzij als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding.
Onder deskundige wordt verstaan stedenbouwkundigen, planologen, architecten, juristen, docenten … die vanuit hun werkterrein bezig zijn met ruimtelijke ordening.
De vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen moeten gemandateerd zijn of voorgedragen worden door hun vereniging: milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers en socio- en culturele verenigingen komen in aanmerking.

De aanvraag tot kandidaatstelling richt je schriftelijk aan het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem, hetzij per brief p/a Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, hetzij per e-mail naar ro@sint-lievens-houtem.be tegen uiterlijk 9 april 2019.
Enkel gemotiveerde kandidaturen (waarbij je hetzij de deskundigheid, hetzij de representatieve vertegenwoordiging van een vereniging kan aantonen) kunnen in overweging genomen worden.

Voor meer informatie kan je terecht bij de omgevingsambtenaar, Bart De Sutter, T 053 60 72 48, ro@sint-lievens-houtem.be.
   
    Gemeenteraad en OCMW-raad
De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 28 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aansluitend op de gemeenteraad vindt de OCMW-raad plaats. De dagorde van beide zittingen kan u hieronder raadplegen:
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF