Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Elektronische identiteitskaart (Update: 2018-05-31)

  Sint-Lievens-Houtem heeft meerdere ophalingen per week.
  Extra open voor Eid en Kids-ID op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur, uitgezonderd tijdens schoolvakanties.

  GEWONE PROCEDURE

  De elektronische identiteitskaart maakt deel uit van de invoering van e-government. Het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten. Zo zal interactief verkeer met de overheid van huis uit mogelijk zijn, zoals het opvragen of de betaling van sommige documenten, het invullen van de belastingbrief, het consulteren van de eigen gegevens van het rijksregister, het aanbrengen van een elektronische handtekening, enz...


  Voor wie?

  Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven is in het Bevolkingsregister, moet een identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar. De aanvrager tekent eigenhandig. Na ondertekening van het basisdocument duurt het een maand vooraleer de kaart ter beschikking is.

  Vanaf 1 maart 2014 is de elektronische identiteitskaart 10 jaar geldig voor burgers ouder dan 18 jaar. Voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar, is de elektronische identiteitskaart 6 jaar geldig.
  De identiteitskaart is 30 jaar geldig voor burgers vanaf 75 jaar.

   
  Vooraleer u uw nieuwe elektronische identiteitskaart gebruikt om u online te identificeren, moet u de meest recente versie van de eid software installeren.

  Welke gegevens bevat de identiteitskaart?

  De identiteitskaart bevat, naast de handtekening van de houder en die van de gemeenteambtenaar die de kaart aflevert, persoonsgegevens die zowel met het blote oog als elektronisch leesbaar zijn.

  Zowel met het blote oog als elektronisch leesbaar:

  • naam;
  • 2 eerste voornamen en eerste letter van de derde voornaam;
  • nationaliteit;
  • geboorteplaats en -datum;
  • geslacht;
  • afgifteplaats (gemeente uitgifte);
  • begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart;
  • foto van de houder (35 x 45 mm, vooraanzicht, kleur of zwart-wit met egale, lichte achtergrond, geen weerspiegeling van bril en voldoende contrast);
  • rijksregisternummer;

  Enkel met het blote oog zichtbaar:
  • handtekening van de houder;
  • handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart aflevert.
  Enkel elektronisch leesbaar:
  • identiteits- en handtekeningscertificaten;
  • de certificatiedienstverlener;
  • informatie voor de beveiliging van de gegevens;
  • het adres van de houder;
  • andere gegevens opgelegd door wetten.


  Opmerking:

  De burgerlijke staat van de houder is niet zichtbaar, en wordt ook niet elektronisch vermeld.

  Wanneer moet de kaart worden vernieuwd?

  De kaart wordt vervangen:

  • bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de identiteitskaart;
  • wanneer de houder een kaart wenst in een andere taal, op voorwaarde dat hij in een gemeente verblijft die bevoegd is om de kaarten uit te reiken in de taal die de betrokkene kiest;
  • wanneer de foto niet meer gelijkend is;
  • wanneer de kaart beschadigd is;
  • wanneer de houder van voornaam en naam verandert;
  • wanneer de houder van geslacht verandert;
  • na verlies of diefstal van de kaart;

  De te vervangen kaart wordt teruggegeven aan het gemeentebestuur voor vernietiging. De kaart wordt geannuleerd in geval van ambtshalve afvoering of vertrek naar het buitenland. In dit laatste geval blijft de kaart geldig na de aangifte van vertrek.

  Afleveringsprocedure

  De burger ontvangt een uitnodiging van het gemeentebestuur om zich aan te melden bij de dienst Bevolking ter ondertekening van het basisdocument. De burger begeeft zich naar de dienst Bevolking met de te vervangen identiteitskaart of bij diefstal of verlies het attest dat zijn identiteit bewijst, een recente pasfoto en 18,50 euro.
  De pasfoto heeft een witte achtergrond van 4,5 cm hoog, 3,5 cm breed, het hoofd 3,1 cm tot 3,6 cm.
  Personen die om medische redenen een zonnebril dragen, brengen een attest mee van de behandelende arts, de kin de ogen en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
  Maximaal 6 maanden oud;
  Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte avn de foto innemen;
  Neutrale gelaatstuitdrukking, geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach.
  de achtergrond van de foto moet licht, effen en zonder schaduw zijn.
   

  Het basisdocument wordt na controle van de gegevens ondertekend door de betrokkene en de ambtenaar. 2 à 3 weken later ontvangt de burger een witte envelop met daarin een geheime puk- en pin-code. Met deze codes gaat de burger naar de gemeente voor het afhalen en het activeren van de kaart. U kan  dan ook de code wijzigen naar een gemakkelijker te onthouden cijfercombinatie. De gemeente levert indien gewenst ook een attest af waar het adres op afgedrukt is.

  Wat bij verlies of diefstal?

  Aangifte:

  De houder doet zo snel mogelijk aangifte bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.
  Indien onmogelijk moet de houder onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk van het Rijksregister, die de certificaten opschort (tel. 02 510 21 17). Het gemeentebestuur schorst de certificaten en levert een attest van verlies af (foto meebrengen). De politie faxt naar de helpdesk van het Rijksregister om de certificaten te schorsen en levert een attest van verlies af. Deze schorsing wordt omgezet in een onherroepelijke vernietiging 7 dagen na deze aangifte.

  Terugvinden:

  Indien de verloren of gestolen identiteitskaart binnen de 7 dagen wordt teruggevonden moet de verliezer de dienst Bevolking daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Na deze termijn zijn de certificaten definitief en onherroepelijk vernietigd en moet  de burger een nieuwe kaart aanvragen.

  Als de kaart niet wordt teruggevonden of wordt teruggevonden na 7 dagen biedt de burger zich terug aan bij de dienst Bevolking met een pasfoto en 20,40 euro voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

  Spoedprocedure

  Als men niet meer beschikt over een identiteitskaart wegens diefstal of verlies of als men zijn elektronische kaart niet tijdig heeft aangevraagd of afgehaald, dan kan men via de spoedprocedure een elektronische identiteitskaart bekomen.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen een dringende aanvraag en een zeer dringende aanvraag.

  De dringende aanvraag wordt door de dienst Bevolking aangemaakt  vóór 15 uur en de elektronische kaart wordt drie werkdagen later geleverd samen met de pin- en puk-code.
  Een dringende aanvraag kost 89 euro.

  De zeer dringende aanvraag wordt eveneens voor 15 uur aangemaakt aan Zetes en de elektronische kaart wordt twee werkdagen later aan de gemeente geleverd samen met de pin-en puk-code.
  Een zeer dringende aanvraag kost 132,60 euro.
  Een afhaling door de burger  bij BIZ Brussel kost 100,70 euro.

  Voorlopige identiteitskaart

  Bij verlies of vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen voorafgaand aan een reis naar het buitenland, naar een land waar een internationale reispas niet vereist is, kan onmiddellijk een voorlopige identiteitskaart worden uitgereikt door  het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel. De voorlopige kaart is 2 maanden geldig in het buitenland en moet onmiddellijk na terugkeer in België op de dienst  Bevolking worden ingeleverd.

  Ook hiervoor hebt u een recente pasfoto nodig.

  Wat zijn de stappen?

  Voor de aangifte van verlies of diefstal en het vervullen van de formaliteiten tot het bekomen van een duplicaat van de identiteitskaart moet u zich rechtstreeks en onmiddellijk tot de Lokale Politie wenden. Nadien komt u langs aan de balie van de dienst Bevolking voor de ondertekening van het elektronisch basisdocument.

  Ook voor een voorlopige identiteitskaart moet u bij de dienst Bevolking zijn. Hier worden de nodige documenten opgemaakt en wordt een afspraak voor u gemaakt bij de bevoegde dienst.


  Waar kan u terecht?

  Bevolking
  Marktplein 3
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  tel. 053 60 72 22
  fax. 053 62 84 14
  bevolking@sint-lievens-houtem.be


  www.mijndossier.rrn.fgov.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF