Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Woonpark Meuleveld Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdracht verzekeringen
De gemeente en het OCMW van Sint-Lievens-Houtem doen een oproep aan kandidaten voor het deelnemen aan de mededingingsprocedure met onderhandeling voor de opdracht 'Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: verzekeringen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto'. De opdracht loopt van 2019 tot en met 2022.
De procedure zelf verloopt in 2 fasen:
- oproep en selectie kandidaten op basis van de selectieleidraad;
- uitnodigen van de gegadigden tot indienen van een offerte op basis van het bestek.
In het kader van de eerste fase van de procedure, vindt u hier de selectieleidraad. De kandidaten kunnen hun gemotiveerde kandidatuur indienen tot 4 oktober 2018. De kandidaat is verplicht om een Europees aanbestedingsdocument in te dienen. Dit document wordt via een pdf meegestuurd bij het indienen van de kandidatuur via aangetekende verzending of drager.
   
    Vacature: technisch beambte
Het gemeentebestuur is op zoek naar een technisch beambte met onder meer als taak: het rondrijden met de veegmachine op het gemeentelijk openbaar domein. Het betreft een contract voor onbepaalde duur op E-niveau.
Kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 8 oktober 2018 via personeelsdienst@sint-lievens-houtem.be of gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
Lees meer in de vacature.
   
    Gemeenteraad september 2018
De gemeenteraad vindt plaats op donderdag 27 september om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3. Lees de dagorde hier.

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Geef u op als orgaandonor
De voorbije week hebben niet minder dan 90 personen zich geregistreerd als orgaandonor in Sint-Lievens-Houtem.
Op zondag 14 oktober kan u voor of na het stemmen terecht bij de dienst bevolking, tussen 8.30 en 12.30 uur om alsnog te registreren, mocht u het nog niet gedaan hebben.
   
    Nieuwe brochure Beestig Jong
De nieuwe brochure beestig jong najaar 2018-voorjaar 2019 is uit!
Lees er meer over alle mogelijke activiteiten voor de jongeren uit onze gemeente.
   
    Schade door droogte land- en tuinbouw
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in onder andere de land- en tuinbouwbedrijven. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.
Wanneer u schade hebt geleden door de droogte kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op T 053 60 72 27 - ow@sint-lievens-houtem.be, om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.

Bij de aanvraag moet u volgende documenten voegen:
 • aard van de schade
 • ligging met volgnummer, fotoplannen
 • oppervlakte, totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag
 • productienummer
 • fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank
Een teelt komt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer, over heel het bedrijf gezien, de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt.
   
    Reconversieproject Woonpark Meuleveld
De gemeente Sint-Lievens-Houtem en de private ontwikkelaar N.V. Artenys wensen via een publiek-private samenwerking een nieuwe (woon)ontwikkeling te realiseren op de voormalige bedrijfssite Fonck-Dehennin.

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 28 september 2017 principieel akkoord met een reconversieproject mits het realiseren van publieke meerwaardes.
Een eerste infovergadering met de buurtbewoners vond plaats op 15 mei 2018.
De gemeenteraad keurde op 21 juni 2018 de procesnota, de startnota en het convenant goed.

Zowel het gemeentebestuur als de ontwikkelaar willen dit reconversieproject realiseren met een maximale transparantie naar en in overleg met de buurtbewoners.
Op 15 juli 2018 werd aan alle buurtbewoners een brief gericht met de vraag om hun contactgegevens te bezorgen, de vragenlijst in te vullen en dit voor eind augustus terug te bezorgen indien ze op de hoogte wensen te blijven over de verdere uitwerking van dit reconversieproject.

Lees alle nuttige informatie over dit project hier.
   
    De nieuwe sorteerstraatjes op de recyclageparken
Vanaf 4 juni 2018 openen de nieuwe sorteerstraatjes op de recyclageparken. U kan er vanaf dan terecht met kurk, kaarsresten, CD’s/DVD’s, CD-doosjes en plastic doppen. Ook gipskartonplaten worden vanaf die datum afzonderlijk voor recyclage ingezameld. Grond daarentegen wordt niet langer aanvaard omdat dit eigenlijk geen afval is. Op de website van ILva kan u terecht voor meer info.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF