Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 •     › Bebossen agrarisch gebied...
      › Erkenningsaanvraag - dier...
      › Kappen bomen
      › Luchtdrukkanonnen
      › Milieuvergunning en meldi...
      › Natuurvergunning
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Kappen bomen (Update: 2016-11-14)

  Om precies te weten welke vergunning men moet aanvragen, moet men nagaan in welke zone volgens het gewestplan het perceel ligt waarop de bomen staan en of het al dan niet om een bos (bos = vanaf meer dan 2 rijen bomen) gaat.
  (Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos)


  1. Rooien van bomen in bosverband


  Met herbebossing:
  In alle zones van het gewestplan is ingevolge het bosdecreet een kapmachtiging nodig vooraleer tot kappen over te gaan. De aanvraag moet gericht worden aan de woudmeester van het agentschap voor natuur en bos te Gent. De beslissing over de aanvraag volgt binnen een termijn van 60 dagen.
  Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.
  Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert mogen zonder vergunning uitgevoerd worden wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.

  Zonder herbebossing:
  Ontbossen (= iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven) is principieel verboden. Ontbossen kan slechts in welbepaalde gevallen en onder strenge voorwaarden. De Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud kan een ontheffing van het ontbossingsverbod verlenen op individueel en gemotiveerd verzoek, na ontheffing is tevens een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bovendien moet de stedenbouwkundige ontbossingsaanvraag vergezeld zijn van een goedgekeurd compensatievoorstel (ofwel compensatie in natura, ofwel een financiële compensatie ofwel een combinatie van beide).
  (Lees meer: 'brochure: regelgeving bij het ontbossen')   2. Rooien van bomen (niet in bosverband), een bomenrij, een boomgaard, houtkanten, hagen….
  Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

  In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht:
  - In woongebied, agrarisch gebied of in industriegebied, wanneer de bomen staan op maximaal 15 meter van de woning of het bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
  - Op openbaar domein, op voorwaarde dat in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt. (Aandacht: in de groene en agrarische bestemmingen geldt in de meeste gevallen wel nog de natuurvergunningsplicht)  3. Rooien in natuur- of landbouwgebied (natuurdecreet) - zowel van bomen, als bossen
  U heeft een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals bomen).
  Deze vergunning kan u aanvragen bij het gemeentebestuur en is niet meer vereist wanneer u al beschikt over een stedenbouwkundige vergunning of een kapmachtiging.
  Er gelden een aantal vrijstellingsgronden (bv. activiteit vindt plaats op een huiskavel) - klik hier voor meer informatie.

  Ter info:

  www.boscompenseren.be
  :
  de markplaats van Vlaanderen waar partijen die moeten ontbossen in contact kunnen komen met bebossers. Samen werken aan boscompensatie in natura.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF