Afwijking verplichte sluitingsdagen

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden;
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten;
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan;
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

Je dient een aanvraag in bij de dienst lokale economie. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Naar top