Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Via het Vlaamse inzageloket kan je de dossiers raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. Met het vroegere publiek loket moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier.

Openbare onderzoeken

Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen

Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunningen

  • /

Bekendmaking aktenames meldingen

  • Bockstaele 2B
    bronbemaling - 1 november 2023
  • Bruisbeke 13B
    exploitatie van landbouwwerken/loonwerken, loods voor materiaal en garage voor onderhoud machinepark - 1 november 2023

Bekendmaking beslissingen deputatie

/

Bekendmaking beslissingen Vlaamse Regering

/

Andere

Voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het ontwerp plan-MER voor de Vervoerregio Vlaamse Ardennen

De vervoerregio Vlaamse Ardennen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. Dit openbaar onderzoek loopt van 18 september tot en met 16 november 2023.

Te raadplegen documenten:

Opmerkingen kan je uiterlijk tegen 16 november 2023 bezorgen:

Meer info via www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-ardennen/openbaar-onderzoek-vervoerregio-vlaamse-ardennen

Lokaal materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Alle documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van OVAM, via de website van team Mer (dossiercode PL0276) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via T 053 60 72 57. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

Terinzagelegging kennisgevingsnota van het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7) - plan-MER PL0301

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. U kunt van 14 juni 2023 tot en met 12 augustus 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

Op 22 maart heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' (kortweg Ontwerpplan Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp Plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu. Voor het provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.
Dit loopt vanaf vrijdag 21 april tot en met woensdag 19 juli 2023.

Bekendmaking - Definitieve vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorend milieueffectenrapport (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257) en bijhorende passende beoordeling

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer (dossiercode PL0257) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via tel 053 60 72 48. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

IBO: inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Bekendmaking - maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee aan het publiek dat een uittreksel van de in de inventaris van 2023 geregistreerde bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied ter inzage ligt. De inventaris, met alle nuttige inlichten, ligt alle werkdagen ter inzage aan de balie van de dienst grondgebiedzaken vanaf donderdag 7 september 2023 van 8.30 uur tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur, na afspraak via tel 053 60 72 48

Naar top