Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Ruimtelijke ordening

Lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissing

Via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket kan je deze raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Openbare onderzoeken

 • Hofkouter 4A
  Uitbreiden van het woonzorgcentrum met 32 woongelegenheden - 9 februari 2023
 • Gentsesteenweg 31
  Bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing - 9 maart 2023
 • Gentsestraat 62A
  Bijstellen van de verkaveling - 9 maart 2023
 • Hoeksken 65
  Verkavelen tot een bouwkavel - 9 maart 2023
 • Bruisbeke 48
  Verbouwen van een bestaande hoevevleugel tot verwerkings- en verbruiksruimte en inrichten van verblijfsgelegenheid in functie van hoevetoerisme - 9 maart 2023
 • Zavelstraat 5
  Verkavelen met wegenis - 9 maart 2023

Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen

Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunningen

/

Bekendmaking aktenames meldingen

/

Bekendmaking beslissingen deputatie

 • Hauwerzele 8-8A
  Slopen van een woning en bouwen van 2 woningen - 9 februari 2023

Leefmilieu

Openbaar onderzoek van het ontwerp - Besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende ontwerp-plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II - plan-MER 0277

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.
Meer info via www.omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

Terinzagelegging kennisgeving plan-MER

/

Bekendmakingen beslissingen ihkv Veldwetboek

/

Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

Bekendmakingen aktenames meldingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

Omgevingsvergunningen: lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissing

Deze kan je raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze weg kan je ook bezwaren indienen.

Naar top