Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Via het Vlaamse inzageloket kan je de dossiers raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. Met het vroegere publiek loket moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier.

Openbare onderzoeken

Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen

 • Polbroek 62B
  overkappen van de padelterreinen - 15 juni 2023
 • Groenestraat 69
  aanleggen van een verhardingen - 15 juni 2023
 • Zavelstraat 3-5
  verkavelen met wegenis - 22 juni 2023
 • Bakkerswegel 2B
  bouwen van een tuinhuis en een carport - 22 juni 2023
 • Keiberg 35+
  vellen van een boom - 22 juni 2023
 • Groenestraat 63
  aanleggen van een verharding in voor- en zijtuin + plaatsen van een terrasverharding - 22 juni 2023
 • Strijmeers 20
  bouwen van een eengezinswoning - 22 juni 2023
 • Morelgem-Peperstraatje
  reliëfwijziging - 22 juni 2023
 • Beukenlaan 54
  vervangen van dakbedekking en plaatsen van isolatie en crepi op de voor- en zijgevel - 22 juni 2023
 • Diepestraat 22
  wijzigen bestemming van drukkerij naar kinderopvang - 29 juni 2023
 • Kapellekouter 44
  plaatsen van een veranda - 29 juni 2023
 • Polbroek 19
  plaatsen van een omheining - 6 juli 2023
 • Broekveld 18
  bouwen van een houten tuinhuis met een plat dak in epdm - 6 juli 2023
 • Dries 58
  aanbrengen van gevelbekleding + isolatie - 6 juli 2023
 • Marktplein 4
  slopen van een eengezinswoning en het bouwen van een aula voor een funerarium - 6 juli 2023
 • Kerkstraat 80
  regulariseren van het verbouwen van de woning - 13 juli 2023
 • Morelgem 65
  verbouwen eengezinswoning - 13 juli 2023

Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunningen

Bekendmaking aktenames meldingen

Bekendmaking beslissingen deputatie

 • Bockstaele 42-44
  functiewijziging van een bestaande bedrijfswoning naar hoevewinkel en kantoorruimte en bouwen van een nieuwe, tweede bedrijfswoning - 10 juli 2023

Andere

Openbaar onderzoek hemelwater- en droogteplan (HWDP)

Tegen eind 2024 moeten Vlaamse gemeenten over een hemelwater- en droogteplan (HWDP) beschikken. Een hemelwater- en droogteplan omvat een langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de bronmaatregelen die nodig zijn om het regenwater vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren. Zo kunnen we het natuurlijke watersysteem versterken.

In samenwerking met rioolbeheerder FARYS bereidde Sint-Lievens-Houtem het voorstel van HWDP voor. Via onderstaande links kan je de documenten van het plan openen en raadplegen. Van 3 april 2023 tot en met 3 mei 2023 organiseert Sint-Lievens-Houtem een openbaar onderzoek over dit voorstel van plan. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Dat kan schriftelijk per post, via afgifte op het gemeentehuis (tegen ontvangstbewijs) of via e-mail naar technischedienst@sint-lievens-houtem.be tot uiterlijk 3 mei 2023.

Raadpleeg hier het hemelwater- en droogteplan en de maatregelencatalogus.

Provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

Op 22 maart heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' (kortweg Ontwerpplan Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp Plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu. Voor het provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.
Dit loopt vanaf vrijdag 21 april tot en met woensdag 19 juli 2023.

IBO: inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak.

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Bekendmaking - Definitieve vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorend milieueffectenrapport (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257) en bijhorende passende beoordeling

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer (dossiercode PL0257) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via tel 053 60 72 48. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

Naar top