Bezwaarprocedure belastingen

Tegen de aanslag van een belasting kan je bezwaar indienen. Het bezwaar moet je schriftelijk indienen en richten aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem. Je kan het ook per e-mail indienen.

Het bezwaar moet je motiveren en ondertekenen. Het bezwaarschrift moet je, op straffe van verval, indienen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de datum van de contante inning van de belasting. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting wordt, moet je het bezwaar indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift. In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. De termijn voor het indienen van een beroep tegen deze beslissing bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat de Rechtbank van eerste aanleg in Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073). De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Naar top