Decreet gemeentewegen

Gemeentewegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Het gemeentewegendecreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.
Het decreet kan je hier raadplegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.
De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.
Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

De belangrijkste krachtlijnen

1. Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.
De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

2. Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
De gemeenten kunnen hun visie op gemeentewegen en zachte mobiliteit vastleggen in een beleidskader en concrete actieplannen opstellen voor de uitvoering ervan. Het beleidskader kan bijdragen tot een grotere bewustwording rond het belang van trage wegen en helpen in de afweging bij wijzigingen aan het lokale wegennet en de trage wegen.

3. Geen verjaring

Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke afschaffing van een gemeenteweg.

4. Strengere handhaving

Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen.
Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Wat is het Gemeentewegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:
- alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen;
- de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen.
Het gemeentewegenregister kan je hieronder raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

3 oktober 2019: grondafstand hoek Eiland - Hofkouter - ondertekenen akte

19 december 2019: aankoop onroerend goed Strijmeers - gratis grondafstand
Bijlage 1

23 januari 2020: Uilebroek 31 - grondafstand aan de gemeente
Bijlage 1

28 mei 2020: aankoop grond Vlierzeledorp 2 - 4
Bijlage 1
Bijlage 2

2 juli 2020: akte gratis grondafstand verkaveling Wettersesteenweg 65-67
Bijlage 1

27 augustus 2020: akte gratis grondafstand verkaveling Langeveld
Bijlage 1
Bijlage 2

27 augustus 2020: definitieve vastlegging rooilijn deel van voormalig voetweg 53
Bijlage 1

26 januari 2021: gratis grondafstand voorgrond verkaveling Tomt 50
Bijlage 1
Bijlage 2

25 mei 2021: gratis grondafstand Cruysrede-Benedenstraat Bavegem - akte
Bijlage 1
Bijlage 2

22 december 2021: afschaffen voetwegen 51, 74 en 80
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

22 december 2021: akte overdracht voorgrond Kerkstraat 61 (Bakkerswegel)
Bijlage 1
Bijlage 2

25 januari 2022: goedkeuren zaak van de wegen binnengebied Polbroek-Paardemarkt-Hoekske
Bijlage 1
Bijlage 2

25 januari 2022: akte grondafstand voorgrond Uilebroek 17-21
Bijlage 1

30 maart 2022: bouwen woning en heropbouw zonevreemde woning Cruysrede 2 - zaak van de wegen
Bijlage 1
Bijlage 2

28 april 2022: goedkeuren wijzigen rooilijn deel Gentsestraat in Zonnegem
Bijlage 1
Bijlage 2

31 mei 2022: grondafstand Cruysrede 4 in Bavegem
Bijlage 1
Bijlage 2

5 juli 2022: goedkeuren zaak van de wegen - het verkavelen van gronden in de Doelstraat
Bijlage 1
Bijlage 2

31 augustus 2022: wijziging rooilijnplan Heibosstraat 14 in Zonnegem
Bijlage 1
Bijlage 2

31 augustus 2022: grondafstand Hoeksken 55
Bijlage 1
Bijlage 2

29 september 2022: grondafstand Strijmeers 35-37
Bijlage 1
Bijlage 2

29 september 2022: afschaffen en verplaatsen deel voormalig voetweg 76 t.h.v. de molen Bruisbeke 9A
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

29 september 2022: zaak van de wegen verkaveling Heibosstraat
Bijlage 1
Bijlage 2

25 oktober 2022: verkavelen van gronden Hoge Hellesemweg 1 in Bavegem - zaak van de wegen
Bijlage 1
Bijlage 2

20 december 2022: afschaffen van de bestaande rooilijn en ontwerp nieuwe rooilijn Heibosstraat 14
Bijlage 1
Bijlage 2

25 januari 2023: grondafstand Strijmeers - Roomstraat 3
Bijlage 1
Bijlage 2

26 april 2023: zaak van de wegen verkaveling Zavelstraat
Bijlage 1

31 mei 2023: zaak van de wegen verkaveling Veldstraat 14, Bavegem
Bijlage 1

29 juni 2023: grondafstand Heibosstraat 14
Bijlage 1

30 augustus 2023: zaak van de wegen binnengebied Polbroek-Paardemarkt-Hoeksken
Bijlage 1

30 augustus 2023: zaak van de wegen m.b.t. verkaveling Danneels
Bijlage 1

Naar top