Gemeentelijke BPA's en RUP's

BPA Centrum

Goedgekeurd op 4 maart 1980.

BPA Hemelrijk

Goedgekeurd op 4 december 1991.

Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 1

Goedgekeurd op 7 juni 2002.

Dit plan bevatte 2 deelplannen.

De goedkeuring voor het deelplan site Fonck-Dehennin werd door de Raad Van State vernietigd en het deelplan site Cominbel werd herzien (zie sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3).

Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 2

Goedgekeurd op 3 juni 2005.

Van de initieel 22 aangevraagde deelplannen werden uiteindelijk 14 deelplannen goedgekeurd, waarvan 5 bedrijfssites ondertussen werden opgenomen in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3 en 1 bedrijfssite in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 4.

Sectoraal BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten

Goedgekeurd op 31 maart 2004.

Dit plan omvat 9 deelplannen.

Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 3

Goedgekeurd op 28 augustus 2008.

Dit plan omvatte initieel 7 deelplannen waarvan 3 bedrijfssites werden opgenomen in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 4.

RUP Dorpskern

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016.

RUP Omleidingsweg

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016.

Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 4

Dit plan omvat 8 deelplannen.

Deelplannen RUP ALLGRO en RUP GARAGE BILLIET

Goedgekeurd op 30 maart 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2017.

Deelplannen RUP Tavernier en RUP 't Zavelhof

Goedgekeurd op 30 augustus 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2018.

Deelplan RUP COMINBEL

Vernietigd bij Ministerieel Besluit.

Deelplan RUP BAVECO

Procedure stopgezet op vraag van de zaakvoerder.

Deelplan RUP INEX

De gemeente Sint-Lievens-Houtem is bevoegd voor de opmaak van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het gemeentebestuur wenst, op vraag van en in overleg met het bedrijf, delen van de site Inex te ordenen en besliste hiertoe een planningsinitiatief te nemen en een gemeentelijk RUP op te maken.

Het deelplan RUP Inex (plan ID RUP_41063_214_00009_00001) heeft als doel de huidige bestemming KMO-gebied van de site ‘Oude Melkerij’ te herbestemmen naar wonen en natuur, de huidige bestemming natuurgebied van de site ‘waterzuiveringsinstallatie’ te herbestemmen naar bedrijvigheid en de inrichtingsvoorschriften van deze gebieden vast te leggen.

Procedureel werden volgende fases reeds doorlopen:

0. Voorbereidende fase

1. Opmaak start- en procesnota

2. Organisatie raadpleging publiek & adviesvraag

  • Verslag participatiemoment van 20 november 2018

3. Opmaak scopingsnota

4. Opmaak voorontwerp RUP & effectenbeoordeling

Het planningsinitiatief bevindt zich momenteel in volgende fase:

5. Voorlopige vaststelling van ontwerp RUP & effectenbeoordeling

SINT-LIEVENS-HOUTEM – Bekendmaking publieke raadpleging en het 2de participatiemoment m.b.t. het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven fase IV, deelplan RUP INEX

Het gemeentebestuur wenst de huidige bestemming van 2 deelgebieden van de bedrijfssite INEX te wijzigen en de inrichtingsvoorschriften vast te leggen, besliste hiertoe een planningsinitiatief te nemen en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.

De gemeente Sint-Lievens-Houtem is bevoegd voor de opmaak van het RUP.

De gemeenteraad heeft op 1 maart 2023 het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven, fase IV-deelplan RUP INEX voorlopig vastgesteld.

Het volledig dossier (de procesnota, de toelichtingsnota, het grafisch plan, de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en het register plancompensatie) ligt van maandag 3 april t.e.m. donderdag 1 juni 2023, ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken of kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.sint-lievens-houtem.be.

Op donderdag 20 april 2023 wordt een participatiemoment georganiseerd in de vorm van een infomarkt doorlopend van 18 t.e.m. 20 uur. Deze infomarkt wordt georganiseerd op de bedrijfssite zelf, in een vergaderzaal van het bedrijf INEX, Meulestraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem.

Reacties op dit voorlopig vastgesteld RUP kunnen t.e.m. donderdag 1 juni 2023 schriftelijk bezorgd worden aan de GECORO Sint-Lievens-Houtem op het adres Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem of digitaal bezorgd worden via omgevingsvergunning@sint-lievens-houtem.be of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis bij de dienst grondgebiedszaken.

Deelplan RUP VAN TITTELBOOM

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2023. RUP wordt pas van kracht na verstrijken van de schorsingsperiode en 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Naar top