politiereglement verkiezingen

In zitting van 27 maart 2024 keurde de gemeenteraad het politiereglement goed voor de Federale, Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen van 9 juni 2024.

Het politiereglement werd gepubliceerd op 8 april 2024.

Lees hier het politiereglement.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na bekendmaking, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende
zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Naar top