Raadplegen bevolkingsregisters

Wanneer je voor genealogisch, wetenschappelijk of historisch onderzoek de bevolkingsregisters wil raadplegen, dan moet je rekening houden met volgende voorwaarden:

Bevolkingsregisters meer dan 120 jaar geleden afgesloten

  • geen beperkingen

Bevolkingsregisters minder dan 120 jaar geleden afgesloten

De aanvrager moet een schriftelijke toestemming voorleggen met vermelding van de nagestreefde doelstelling. De aanvrager moet toestemming vragen aan (in cascadesysteem):

  • de betrokken persoon zelf
  • de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner indien de betrokken persoon overleden is of niet meer gezond van geest. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door de ouders of voogd.
  • Tenminste één van de afstammelingen in de eerste graad indien de betrokken persoon overleden is en geen langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner heeft nagelaten of deze laatste niet meer gezond van geest is.
  • Indien er geen afstammelingen in de eerste graad zijn, of deze niet gezond van geest zijn of overleden zijn, dan komt het aan het college van burgemeester en schepenen toe om te beslissen of de uittreksels of getuigschriften kunnen worden afgeleverd.

Als de aanvrager het adres niet kent van de persoon die de toestemming moet geven, kan de aanvrager een brief richten aan die persoon. Het bestuur zendt deze brief door aan de bestemmeling die zelf beslist om al dan niet in te gaan op het verzoek van de aanvrager. Het adres van de bestemmeling wordt door het bestuur niet meegedeeld aan de aanvrager.

Naar top