Tussenkomsten en voorschotten

Tussenkomst medische kosten

Het OCMW zorgt ervoor dat iedereen geneeskundige zorgen kan ontvangen. Het OCMW kan bijvoorbeeld tussenkomen in de kosten van medicatie, remgeld, labo-onderzoek en bij opname in het ziekenhuis. 

Het OCMW is verplicht om je lid te maken van een ziekenfonds en je ziekteverzekering te betalen als je daarvoor niet de mogelijkheden hebt. Hetzelfde geldt voor de zorgpremie en hospitalisatieverzekering. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • Je bent niet in regel met de verzekerbaarheid, dan kan het OCMW na sociaal financieel onderzoek deze kosten ten laste nemen.
  • Er moet een positieve medewerking zijn aan een begeleidingstraject.
  • Bij een hospitalisatieverzekering is het afhankelijk van de noodzaak die blijkt uit het sociaal onderzoek of deze ten laste genomen wordt.

Tussenkomst in begrafeniskosten

Familie en erfgenamen zijn verplicht om bij overlijden de begrafenis te regelen en zij betalen dan ook de begrafeniskosten.

Wanneer een persoon zonder inkomen, vrienden of familie overlijdt, is het de taak van de gemeente waar de overledene staat ingeschreven in één van de bevolkingsregisters, om voor een menswaardige begrafenis te zorgen. Iedereen heeft namelijk recht op een waardig afscheid.

Reglement tussenkomst begrafeniskosten (pdf) - goedgekeurd in zitting OCMW-raad van 29 juni 2021.

Tussenkomst in energiefacturen en water

Personen die moeilijkheden ondervinden om de elektriciteits-, gas- en/of waterfactuur te betalen kunnen hiervoor terecht bij het OCMW. Na een sociaal onderzoek kan het OCMW een tussenkomst verlenen in deze kosten.

Tussenkomst warme maaltijden

Inwoners die de verhoogde tegemoetkoming genieten, kunnen per maaltijd die aan huis geleverd wordt een tussenkomst aanvragen bij het OCMW van 1 euro.

Procedure:

1. Klant doet aanvraag tot tussenkomst bij het OCMW en brengt volgende gegevens mee:

  • attest van het ziekenfonds (1 jaar geldig)
  • rekeningnummer
  • naam + adres
  • rijksregisternummer

2. De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

3. Het OCMW geeft de naam door aan de deelnemende traiteurs

4. De klant betaalt het volledig bedrag aan de traiteur.

Tussenkomst in sociale en culturele participatie

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname aan activiteiten of manifestaties door hun doelgroep, kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt.

Indien je denkt hiervoor in aanmerking te komen kan je contact opnemen met de sociale dienst.

Voordeeltarief uitstappen en vakanties

Het OCMW werkt samen met BiJeva (Bijzondere Jeugdvakanties) en het Rode Kruis. Daardoor kunnen gezinnen of personen die het financieel moeilijk hebben, aan voordeeltarief een uitstap of vakantie in Vlaanderen boeken.

Voorschotten op sociale uitkeringen

Je hebt recht op een uitkering zoals kinderbijslag, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering of pensioen maar de uitbetaling laat op zich wachten, waardoor je in financiële moeilijkheden geraakt. Het OCMW kan voorschotten geven om deze periode te overbruggen. Deze voorschotten worden door het OCMW rechtstreeks teruggevorderd van de betrokken instanties.

Tussenkomst bij opname in een woonzorgcentrum

Een verblijf in een woonzorgcentrum kost veel. Als je dit als bejaarde niet zelf kan bekostigen, kan je het OCMW vragen om mee te betalen. Er volgt een sociaal onderzoek naar je financiële mogelijkheden. Je kinderen worden in dit onderzoek betrokken. De eventuele bijdrage is afhankelijk van hun inkomen.

Naar top