Vergunningen en subsidies

Vlaamse subsidies bebossing

4.000 ha extra bos voor Vlaanderen deze legislatuur. Deze ambitieuze doelstelling vraagt om eenvoudige subsidies en een stevige financiële stimulans. Het nieuwe Besluit van de Vlaamse regering geeft financiële ondersteuning aan private en openbare eigenaars en trekt het subsidiebedrag voor bebossing van gronden gevoelig op. Zo zetten we opnieuw een stap naar meer bos in Vlaanderen en toegankelijker groen in de woonomgeving van elke Vlaming.

Meer informatie vind je hier.

Vergunningen

Voor het bebossen van grond gelegen in agrarisch gebied is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college (Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

Het college moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn. Als het college de vergunning weigert, kan men binnen een maand na de kennisgeving in beroep gaan bij de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

De adviesverlening door de ABCO - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) - volgens artikel 87 van het Bosdecreet is gekoppeld aan deze vergunning. Het advies wordt gevraagd door de vergunningverlenende gemeente en moet worden verleend binnen een termijn van 20 dagen. Bij gebrek aan advies binnen de 20 dagen, wordt het geacht gunstig te zijn. Het advies is niet bindend.
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos bij bebossing op private gronden valt weg.

Onafhankelijk van de ruimtelijke bestemming van de grond bepalen de uitvoeringsbesluiten op het Natuurdecreet dat het wijzigen van sommige vegetaties of kleine landschapselementen verboden of natuurvergunningsplichtig zijn.

De aanvraag dient verstuurd te worden t.a.v. het college van de gemeente, bij voorkeur via e-mail naar milieu@sint-lievens-houtem.be

Het veldwetboek, artikel 35 bis §5, bepaalt ook dat: ‘In de gedeelten van het grondgebied die voor de landbouw zijn bestemd, is bosaanleg met hoogstammige bomen verboden op minder dan 6 meter van de scheidingslijn tussen twee erven. In de voormelde zone van 6 meter is het wel mogelijk een bosrand tot ontwikkeling te laten komen die bestaat uit mantel-zoomvegetaties en die niet dichter dan een halve meter van de scheidingslijn komt. Als mantelvegetatie wordt de zone met struiken of hakhout bedoeld die lager is dan de hoogstammige bomen dieper in het bos. Als zoomvegetatie wordt de zone beschouwd die bestaat uit een ruige gras- en kruidachtige vegetatie die richting het bos overgaat in de mantelvegetatie. Deze bosrand wordt beschouwd als een bos in de zin van artikel 3, §1, van het Bosdecreet van 13 juni 1990’.

Meer informatie kan je ook steeds verkrijgen bij de dienst leefmilieu of op de website van Natuur en Bos.

Omgevingsvergunning wijzigen kleine landschapselementen of vegetaties

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

Voorwaarden

Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
 • bermen, holle wegen, graften, dijken
 • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

 • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
 • graslanden
 • loofbossen, houtachtige beplantingen

Verboden te wijzigen

Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen

Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanente graslanden (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die gelegen zijn in:
  - de groene bestemmingen (groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden) op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden
  - in beschermd cultuurhistorisch landschap
  - in de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin
  - op de kaart opgemaakt door de Vlaamse Regering
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetaties

Afwijking of ontheffing op het verbod?

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties vraag je aan bij de provinciale dienst AVES van Natuur en Bos.

Omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden

Opgelet! Een omgevingsvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Een aparte vergunning is niet verplicht als Natuur en Bos adviseert bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor dezelfde ingreep. Als er advies is van Natuur en Bos geldt de omgevingsvergunning ook voor de natuurwijziging. Advies vragen aan de provinciale diensten van Natuur en Bos is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. In enkele gevallen is indienen op papier ook toegestaan.
Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.
In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Regelgeving

Uitzonderingen

De vergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat)
 • als je al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij advies van Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom)
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheerplan
 • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01
Naar top