Verordeningen

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016.

  • Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht-recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voordergelijke verblijven
  • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzaketoegankelijkheid
  • Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2015 houdende de goedkeuring van de provinciale stedenbouwkundige verordeningweekendverblijven van de provincie Oost-Vlaanderen
  • Besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen van 7 april 2016 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundigeverordening ‘vrijstelling van de vergunningsplicht’, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016
  • Besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 2017 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
Naar top