Verwarmingstoelage

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen. Indien men denkt recht te hebben op steun van het Sociaal mazoutfonds, moet men binnen een periode van 60 dagen na de levering contact opnemen met het OCMW.

Procedure:

Het OCMW zal nagaan:

  • of de persoon wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
  • of de persoon inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen;
  • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar men gewoonlijk verblijft;
  • of de persoon voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen;

De inkomensgegevens en die van de leden van het huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan de persoon contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal volgende documenten vragen:

  • een kopie van de leveringsfactuur of -bon

Indien men in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt men aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

  • de identiteitskaart
  • bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering …)

Downloads

Naar top